Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BY DBAĆ O SIEBIE NAWZAJEM

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Tole­ran­cja to sło­wo w swo­im zna­cze­niu nie­pre­cy­zyj­ne, nie­mniej jed­nak w powszech­nym odczu­ciu spo­łecz­nym ozna­cza posta­wę zgo­dy na pew­ną odmien­ność u ludzi i zgo­dy na odmien­ność, któ­ra by doty­czy­ła tak­że spraw tak bar­dzo waż­nych jak zasa­dy moral­ne, w tym tak­że zasa­dy życia sek­su­al­ne­go, mał­żeń­skie­go, rodzin­ne­go. Tole­ran­cja we współ­cze­snym rozu­mie­niu naka­zu­je, by nie wtrą­cać się w życie innych ludzi i łączy się z nie­bez­pie­czeń­stwem rela­ty­wi­zo­wa­nia naj­bar­dziej istot­nych war­to­ści i obo­jęt­no­ścią na los innych, bo jeśli tak chcą, jeśli tak wybie­ra­ją – to ich rzecz. A jaka posta­wa wypły­wa z Ewan­ge­lii? Chry­stus wzy­wa do tego, aby­śmy mie­li odwa­gę upo­mnieć bra­ta jeśli on postę­pu­je źle. (…) Z cze­go wyni­ka to nie­ła­twe zobo­wią­za­nie, by kogoś upo­mnieć w spra­wach waż­nych? Nie jest to prze­cież łatwe. Napo­mnie­nie ma wyra­stać nie z poczu­cia wyż­szo­ści czy oso­bi­stej nie­ska­zi­tel­no­ści, bo jest nie­praw­da. Każ­dy z nas jest czło­wie­kiem sła­bym i dotknię­tym grzesz­no­ścią. Ale cho­dzi o to, aby dbać o sie­bie nawza­jem i sobie w dro­dze do Boga poma­gać.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji jubi­le­uszo­wej, 25. Piel­grzym­ki Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej do sank­tu­arium w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, 10 IX 2017 r.