Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Wierni wartościom duchowym i moralnym

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Kościół jest wspól­no­tą pamię­ci. Powra­ca nie­ustan­nie do zbaw­czych wyda­rzeń życia, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa Chry­stu­sa, bo te wła­śnie wyda­rze­nia oca­li­ły nasz los, nada­ły naj­głęb­szy sens ludz­kiej histo­rii i otwar­ły przed nami per­spek­ty­wę nowe­go życia na wie­ki w Bożym kró­le­stwie. Wybit­ni ucznio­wie Pana uczą nas, jak prze­ży­wać Ewan­ge­lię, jak iść za Jezu­sem, jak Go naśla­do­wać, jak uczest­ni­czyć w Jego misji zba­wia­nia świa­ta. (…) Opatrz­ność Boża spra­wi­ła, że pod­czas swe­go pon­ty­fi­ka­tu Jan Paweł II wniósł nie­pod­wa­żal­ny wkład w oba­le­nie sys­te­mu mark­si­stow­skie­go w naszej czę­ści Euro­py. Nie dys­po­no­wał żad­ną armią. Nie ucie­kał się do prze­mo­cy. Jego orę­żem było sło­wo praw­dy o Bogu i czło­wie­ku. Jano­wi Paw­ło­wi II zale­ża­ło, aby Euro­pa pozo­sta­ła chrze­ści­jań­ska, aby nie wyrze­ka­ła się swo­ich korze­ni, swo­jej chrze­ści­jań­skiej toż­sa­mo­ści i kul­tu­ry. To jest rów­nież zada­nie na dzi­siaj dla naszych kra­jów, dla Węgier i Pol­ski. Mamy wspa­nia­łą prze­szłość. Całe poko­le­nia Węgrów i Pola­ków prze­szły do wiecz­no­ści z imie­niem Jezus na ustach, pozo­sta­jąc wier­ny­mi pod­sta­wo­wym war­to­ściom ducho­wym i moral­nym, zapi­sa­nym w Ewan­ge­lii. To jest rów­nież zada­nie dla nasze­go poko­le­nia. Stać nas prze­cież na to, aby­śmy w nas samych i wokół nas obro­ni­li i umac­nia­li wewnętrz­ną wol­ność, wier­ność Bogu, Ewan­ge­lii i Chry­stu­so­we­mu Kościo­ło­wi.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w węgier­skim sank­tu­arium Mátra­ve­re­bély-Szent­kút odczas Mszy św. z oka­zji Roku Św. Wła­dy­sła­wa, patro­na Polo­nii węgier­skiej, 10 IX 2017 r.