Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZERPAĆ Z WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Przy­ję­cie Chrztu od pierw­szych chwil zaowo­co­wa­ło roz­wo­jem kul­tu­ry naro­do­wej we wszyst­kich dzie­dzi­nach; powsta­ły pierw­sze budow­le muro­wa­ne, poczy­na­jąc od pala­tium Miesz­ka I, katedr w Pozna­niu i Gnieź­nie. Z wia­ry chrze­ści­jań­skiej czer­pa­li naj­wy­bit­niej­si twór­cy malar­stwa i rzeź­by. Na zie­mie Pol­ski przy­by­wa­li wybit­ni ówcze­śni inte­lek­tu­ali­ści. Ludzie Kościo­ła orga­ni­zo­wa­li powsta­nie pierw­szych pol­skich uni­wer­sy­te­tów w Kra­ko­wie i w Wil­nie. Spo­śród ludzi pol­skie­go Kościo­ła wywo­dził się jeden z naj­wy­bit­niej­szych uczo­nych wszech cza­sów, Miko­łaj Koper­nik. Bez Kościo­ła, jego auto­ry­te­tu, a w tym tak­że bez nauk pol­skie­go papie­ża św. Jana Paw­ła II, nie doszło­by do powsta­nia związ­ku Soli­dar­no­ści, któ­ra wstrzą­snę­ła sowiec­kim impe­rium. Dzia­łal­ność tego związ­ku, a przede wszyst­kim posta­wa Jana Paw­ła II, zapo­cząt­ko­wa­ły upa­dek komu­ni­zmu i przy­wró­ce­nie demo­kra­cji milio­nom ludzi w Euro­pie. (…) Trze­ba, aby wier­ni w Pol­sce tak­że dzi­siaj, w nowych warun­kach, dali całe­mu świa­tu wspa­nia­ły przy­kład życia według Ewan­ge­lii, cnót chrze­ści­jań­skich oraz praw­dzi­we­go ducho­we­go roz­wo­ju.

Frag­ment wystą­pie­nia pod­czas ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji nauko­wej „Kościół – Naród – Pań­stwo w per­spek­ty­wie 1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski. Histo­ria i teraź­niej­szość”, Poznań, 4 IX 2017 r.