Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZOBOWIĄZANIE DO WDZIĘCZNOŚCI I PAMIĘCI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Ci, któ­rzy wal­czy­li wte­dy za Pol­skę, ci któ­rzy odda­wa­li swo­je życie za Honor, za Boga, za Ojczy­znę – żyli dla Chry­stu­sa i umie­ra­li dla Chry­stu­sa. I stąd takie wiel­kie zobo­wią­za­nie do wdzięcz­no­ści, do pamię­ci. I takie wiel­kie zobo­wią­za­nie – byśmy my, dzi­siaj, ludzie 2017 roku, żyli dla Chry­stu­sa i umie­ra­li dla Chry­stu­sa żyjąc dla Pol­ski, naszej Ojczy­zny. Tego kra­ju, któ­ry dał nam – od tylu już wie­ków – nasz Bóg i Stwór­ca. (…) Kie­dy roz­wa­ża­my tam­tą tra­ge­dię sprzed 78 lat, pra­gnie­my na nią spoj­rzeć przez świa­tło dzi­siej­szych czy­tań. Przez histo­rię, w któ­rą jeste­śmy zanu­rze­ni, histo­rię któ­rą pisze Jezus Chry­stus. Dla­te­go zda­je­my sobie spra­wę z tego – trze­ba prze­ba­czyć, trze­ba pamię­tać, ale tak­że trze­ba prze­ba­czyć tym, któ­rzy o prze­ba­cze­nie pro­szą. Bo cią­gle pozo­sta­je przed nami to, co mówił Chry­stus do Pio­tra w odpo­wie­dzi na jego pyta­nie: „ile razy mam prze­ba­czyć, jeśli mój brat wykro­czy prze­ciw­ko mnie? Czy aż sie­dem razy?”. Jezus rzekł: „nie mówię ci, że aż sie­dem razy, lecz aż sie­dem­dzie­siąt sie­dem razy” (Mt 18,21–22). Cią­gle, ile­kroć brat twój o prze­ba­cze­nie popro­si. Bo nie może być ina­czej, sko­ro wszy­scy jeste­śmy win­ni wobec krwi Chry­stu­sa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji jubi­le­uszo­wej, 25. Piel­grzym­ki Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej do sank­tu­arium w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, 10 IX 2017 r.