Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZAS ZAPROGRAMOWANEGO LUDOBÓJSTWA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Woj­na Nie­miec prze­ciw­ko Pol­sce mia­ła być woj­ną na wynisz­cze­nie. Mówił o tym bez ogró­dek Hitler dnia 22 sierp­nia 1939 roku, pod­czas ostat­niej odpra­wy z naj­wyż­szym dowódz­twem Wehr­mach­tu przed ata­kiem na Pol­skę. (…) We wrze­śniu 1939 roku dwaj najeźdź­cy, doko­nu­jąc czwar­te­go roz­bio­ru Rze­czy­po­spo­li­tej, nie tyl­ko ode­bra­li nam wol­ność, oni roz­po­czę­li też burzyć utrwa­lo­ny porzą­dek życia, dawać pierw­szeń­stwo sile przed pra­wem, moral­ne­mu bez­ła­do­wi przed porząd­kiem chrze­ści­jań­skich zasad. Roz­po­czę­li narzu­ca­nie bez­boż­nej ide­olo­gii naro­do­we­go socja­li­zmu i socja­li­zmu mię­dzy­na­ro­do­we­go. Oba te tota­li­tar­ne sys­te­my, któ­re odrzu­ci­ły Boga, w kon­se­kwen­cji w tak prze­ra­ża­ją­cy spo­sób zwró­ci­ły się prze­ciw­ko czło­wie­ko­wi. (…) W oku­po­wa­nej Rze­czy­po­spo­li­tej roz­po­czął się czas zapro­gra­mo­wa­ne­go ludo­bój­stwa, któ­re w szcze­gól­nie tra­gicz­ny spo­sób dotknę­ło Żydów i Romów. Czas eks­ter­mi­na­cji róż­nych grup spo­łecz­nych, w pierw­szym rzę­dzie kapła­nów i inte­li­gen­cji, czas ter­ro­ru, wię­zień, egze­ku­cji, wywó­zek, nega­cji praw oby­wa­tel­skich, nie­pew­no­ści jutra i dra­ma­tycz­nych trud­no­ści życia codzien­ne­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji 78. rocz­ni­cy wybu­chu II woj­ny świa­to­wej, Poznań, 1 IX 2017 r.