Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MODLITWAPOKÓJ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Biją­ce na czte­ry stro­ny świa­ta dzwo­ny bazy­li­ki Mat­ki Naj­święt­szej w Fati­mie dzi­siaj przy­wo­ła­ły nas, Pola­ków, z róż­nych stron nasze­go kra­ju, a nawet spo­za jego gra­nic, aby­śmy odda­li cześć Chry­stu­so­wi Panu wła­śnie tutaj, na tym świę­tym miej­scu. (…) Rów­no­cze­śnie te tak czy­sto i dono­śnie brzmią­ce dzwo­ny z ogrom­ną mocą prze­ka­zu­ją nam orę­dzie, któ­re stąd, z Fati­my, roze­szło się na cały świat. Orę­dzie wzy­wa­ją­ce do nawró­ce­nia, do poku­ty, do różań­co­wej modli­twy o pokój dla świa­ta i za grzesz­ni­ków, któ­rym gro­zi wiecz­ne potę­pie­nie. W biciu tych fatim­skich dzwo­nów zawar­ty jest rów­nież ton przej­mu­ją­cej prze­stro­gi. Już raz, w 1917 roku i póź­niej, zlek­ce­wa­żo­no orę­dzie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Następ­stwem tej ducho­wej głu­cho­ty ze stro­ny bar­dzo wie­lu ludzi był wybuch dru­giej woj­ny świa­to­wej oraz roz­le­wa­ją­ca się z Rosji na cały świat fala ate­izmu, któ­ra okru­cień­stwem swych prze­śla­do­wań skie­ro­wa­nych prze­ciw­ko świę­te­mu, kato­lic­kie­mu i apo­stol­skie­mu Kościo­ło­wi dotknę­ła milio­ny jego wier­nych synów i córek. (…) Chce­my być wier­ni pod­ję­tym zobo­wią­za­niom. Pra­gnie­my je do koń­ca wypeł­nić.

Frag­ment pozdro­wie­nia wygło­szo­ne­go do Pola­ków ofia­ru­ją­cych wotum wdzięcz­no­ści naro­du pol­skie­go w stu­le­cie obja­wień Mat­ki Bożej, Fati­ma, 24 IX 2017 r.