Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (42)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Obraz win­ni­cy, czy­li ogro­du, w któ­rym upra­wia się krze­wy wino­gron, czę­sto wra­ca w naucza­niu Pana Jezu­sa. Ten obraz znaj­dzie­my tak­że w Sta­rym Testa­men­cie (np. Iz 5, 1–7). Win­ni­cą jest naród wybra­ny. W Nowym Testa­men­cie Pan Jezus uczy, że kró­le­stwo nie­bie­skie jest podob­ne do win­ni­cy. Tym porów­na­niem może­my się posłu­żyć roz­wa­ża­jąc powo­ła­nie mał­żeń­skie i rodzin­ne, a tak­że – powo­ła­nie każ­de­go ucznia Chry­stu­sa z osob­na. Win­ni­cą jest mał­żeń­stwo i wspól­no­ta rodzin­na. Mał­żeń­stwo i rodzi­na to wspól­no­ta natu­ral­na. Jest więc darem Boga Stwór­cy, któ­ry powo­łu­je do ist­nie­nia i do miło­ści męż­czy­znę i kobie­tę. Gdy dziec­ko zosta­je poczę­te przez męż­czy­znę i kobie­tę, ma miej­sce współ­pra­ca ojca i mat­ki z Bogiem Stwór­cą. Sam Bóg w chwi­li poczę­cia stwa­rza nie­śmier­tel­ną duszę nowej ludz­kiej oso­bie. Mocą zbaw­cze­go dzie­ła Syna Boże­go mał­żeń­stwo ochrzczo­nych jest sakra­men­tem, a rodzi­na Domo­wym Kościo­łem. Mał­żeń­stwo i rodzi­na – to win­ni­ca, w któ­rej powsta­niu i owo­co­wa­niu uczest­ni­czy czło­wiek. Iza­jasz pisze, że wła­ści­ciel oczy­ścił ogród z kamie­ni, zasa­dził wino­gro­na, zbu­do­wał wie­żę i kadź do wyci­ska­nia soku. Nastą­pi­ło roz­cza­ro­wa­nie: win­ni­ca wyda­ła cierp­kie owo­ce (por. Iz 5,2). Pan Jezus w przy­po­wie­ści o dzier­żaw­cach win­ni­cy wyrzu­ca Izra­elo­wi, że zabi­jał pro­ro­ków, któ­rzy strze­gli win­ni­cy naro­du wybra­ne­go. Mówiąc o tym, że wła­ści­ciel posłał syna, któ­re­go zabi­li, zapo­wia­da swo­ją śmierć. Zapo­wia­da też, że win­ni­cę odda w dzier­ża­wę innym rol­ni­kom. (Mt. 21, 33–41). Win­ni­ca, jaką jest mał­żeń­stwo i rodzi­na, cie­szy się opie­ką Bożą, ale jest zagro­żo­ne przez sza­ta­na, ego­izm i pychę czło­wie­ka. Jak oca­lić win­ni­cę miło­ści? Psal­mi­sta modli się: „Pomóż Boże Zastę­pów,… spójrz i nawiedź tę wino­rośl i chroń to, co zasa­dzi­ła Two­ja pra­wi­ca… Daj nam nowe życie… Odnów nas” (Ps 80, 15–17.20), a św. Paweł pisze: „O nic się zbyt­nio nie tro­skaj­cie” (Flp 4,6) i wzy­wa do modli­twy bła­gal­nej i do dzięk­czy­nie­nia. „Kościół zwra­ca się z miło­ścią do tych, któ­rzy uczest­ni­czą w Jego życiu w spo­sób nie­peł­ny… Czę­sto zada­nie Kościo­ła jest podob­ne do szpi­ta­la polo­we­go”. (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adh. Amo­ris
laeti­tia. „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 292).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Co trze­ba uczy­nić w tej win­ni­cy, któ­rą jestem, aby ten ogród, któ­rym jest rodzi­na mógł kwit­nąć i owo­co­wać? Zawsze zaczy­nam popra­wę od sie­bie!