Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Iz 5,1–7; Flp 4,6–9; Mt 21,33–43

PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH WINNICY

Jezus powie­dział do arcy­ka­pła­nów i star­szych ludu: Posłu­chaj­cie innej przypowieści.Był pewien gospo­darz, któ­ry zało­żył win­ni­cę. Oto­czył ją murem, wyko­pał w niej pra­sę, zbu­do­wał wie­żę, w koń­cu oddał ją w dzier­ża­wę rol­ni­kom i wyje­chał. Gdy nad­szedł czas zbio­rów, posłał swo­je słu­gi do rol­ni­ków, by ode­bra­li plon jemu należ­ny. Ale rol­ni­cy chwy­ci­li jego słu­gi i jed­ne­go obi­li, dru­gie­go zabi­li, trze­cie­go kamie­nia­mi obrzu­ci­li. Wte­dy posłał inne słu­gi, wię­cej niż za pierw­szym razem, lecz i z nimi tak samo postą­pi­li. W koń­cu  posłał do nich swe­go syna, tak sobie myśląc: „Usza­nu­ją moje­go syna”. Lecz rol­ni­cy, zoba­czyw­szy syna, mówi­li do sie­bie: „To jest dzie­dzic; chodź­cie, zabij­my go, a posią­dzie­my jego dzie­dzic­two”. Chwy­ciw­szy go, wyrzu­ci­li z win­ni­cy i zabi­li. Kie­dy więc wła­ści­ciel win­ni­cy przyj­dzie, co uczy­ni z owy­mi rol­ni­ka­mi? Rze­kli Mu: Nędz­ni­ków mar­nie wytra­ci, a win­ni­cę odda w dzier­ża­wę innym rol­ni­kom, takim, któ­rzy mu będą odda­wa­li plon we wła­ści­wej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czy­ta­li­ście w Piśmie: „Wła­śnie ten kamień, któ­ry odrzu­ci­li budu­ją­cy, stał się gło­wi­cą węgła. Pan to spra­wił i jest cudem w naszych oczach”. Dla­te­go powia­dam wam: Kró­le­stwo Boże będzie wam zabra­ne, a dane naro­do­wi, któ­ry wyda jego owo­ce.
ROZWAŻANIE
Przy­po­wieść o dzier­żaw­cach win­ni­cy jest meta­fo­rycz­nym opi­sem histo­rii zba­wie­nia. Oto gospo­darz – sam Bóg – zakła­da win­ni­cę. To Izra­el, naród wybra­ny. Pan ota­cza win­ni­cę murem, czy­li daje pra­wo, któ­re ma chro­nić naród przed błę­da­mi sąsied­nich naro­dów. W win­ni­cy jest tak­że wie­ża – to sym­bol świą­ty­ni, a jej funk­cja pole­ga na tym, by strzec Izra­eli­tów i pro­wa­dzić do jed­no­ści z Bogiem. Dzier­żaw­cy to przy­wód­cy naro­du, któ­rzy odpo­wia­da­ją za naród przed Stwór­cą. Wysła­ni słu­dzy to pro­ro­cy – oni jak nikt inny prze­ży­wa­ją i rozu­mie­ją odczu­cia Boga-Gospo­da­rza, któ­ry ma cią­gle kło­po­ty ze swym ludem. Wysła­ni przez Pana nie­raz pła­cą naj­wyż­szą cenę. Wresz­cie syn wła­ści­cie­la – Jezus Zba­wi­ciel: schwy­ta­ny, wyrzu­co­ny poza mia­sto i zabi­ty. Kto w tej sytu­acji otrzy­ma win­ni­cę? Ci, któ­rzy uzna­ją swą winę, przyj­mą Ukrzy­żo­wa­ne­go, wyda­dzą owoc otrzy­ma­nej łaski. To Kościół. To każ­dy z nas, kto w Koście­le otwie­ra swe ser­ce na łaskę zba­wie­nia. Trze­ba zde­cy­do­wa­nie odrzu­cić poku­sę, by Kościo­łem posłu­gi­wać się dla wła­snej korzy­ści. I jesz­cze bar­dzie czu­wać, by otwie­rać ser­ce na głos Pana.

(rs)