Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

POCZĄTKI RYCERSTWA

W lutym 1917 r. zor­ga­ni­zo­wa­no w Rzy­mie wiel­ką mani­fe­sta­cję masoń­ską. Pochód masoń­ski, zdą­ża­ją­cy do pomni­ka Gior­da­na Bru­na, prze­szedł uli­ca­mi mia­sta i zatrzy­mał się przy pla­cu św. Pio­tra, powie­wa­jąc czar­ną cho­rą­gwią z wize­run­kiem Micha­ła Anio­ła pod noga­mi Lucy­fe­ra. Trans­pa­ren­ty wychwa­la­ły sza­ta­na. Obser­wo­wał to stu­dent teo­lo­gii – Mak­sy­mi­lian Kol­be. Był głę­bo­ko poru­szo­ny świę­to­kradz­twem maso­nów i czuł potrze­bę obro­ny Kościo­ła. Pla­no­wał zało­że­nie sto­wa­rzy­sze­nia maryj­ne­go słu­żą­ce­go nawra­ca­niu grzesz­ni­ków – szcze­gól­nie maso­nów – i dążą­ce­go do uświę­ce­nia wszyst­kich chrze­ści­jan. 16 paź­dzier­ni­ka 1917 r. z ini­cja­ty­wy św. Mak­sy­mi­lia­na powstał ruch maryj­ny zwa­ny Rycer­stwem Nie­po­ka­la­nej (MI). Już za życia św. Mak­sy­mi­lia­na bisku­pi i papie­że bło­go­sła­wi­li ten „poboż­ny zwią­zek”. Ojciec Świę­ty Pius XII uznał je za „insty­tu­cję opatrz­no­ścio­wą”.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ DZISIAJ

Ryce­rze Nie­po­ka­la­nej wal­czą z „siła­mi ciem­no­ści”, zor­ga­ni­zo­wa­ny­mi prze­ciw­ko Kościo­ło­wi. Tej wal­ce prze­wo­dzi Nie­po­ka­la­na. Obraz umiesz­czo­ny na Cudow­nym Meda­li­ku Rycer­stwa przed­sta­wia Mat­kę Bożą sto­ją­cą na kuli ziem­skiej i miaż­dżą­cą sto­pą gło­wę węża – sza­ta­na. Z rąk Nie­po­ka­la­nej spły­wa­ją na zie­mię pro­mie­nie łask.
Św. Mak­sy­mi­lian zapla­no­wał trzy stop­nie Rycer­stwa: MI 1 to uczest­nic­two indy­wi­du­al­ne w ruchu for­mal­nie nie­zor­ga­ni­zo­wa­nym, MI 2 to gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne, koła np. na szcze­blu para­fial­nym, MI 3 to bez­gra­nicz­ne poświę­ce­nie się ide­ałom MI; orga­ni­zo­wa­nie np. domów maryj­nych, insty­tu­tów, zgro­ma­dzeń, ośrod­ków o nazwie „Nie­po­ka­la­nów”. Wszy­scy uczest­ni­cy zaczy­na­ją „swą misję od nawró­ce­nia i uświę­ce­nia sie­bie”, usta­wicz­nie zabie­ga­jąc o „sze­rze­nie Kró­le­stwa Chry­stu­so­we­go pod opie­ką i za pośred­nic­twem Nie­po­ka­la­nej”. Noszą i pro­pa­gu­ją Cudow­ny Meda­lik.
Zało­ży­ciel Rycer­stwa pra­gnął, aby człon­ko­wie MI dotar­li do wszyst­kich śro­do­wisk i pod­ję­li dzia­łal­ność w: wycho­wa­niu mło­dzie­ży, dzien­ni­kar­stwie, a tak­że wśród han­dlow­ców oraz przed­się­bior­ców.
Przed trzy­dzie­stu dzie­wię­ciu laty, w sześć­dzie­sią­tą pierw­szą rocz­ni­cę zało­że­nia Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej, 16 paź­dzier­ni­ka 1978 r. został wybra­ny na papie­ża Polak, kard. Karol Woj­ty­ła. Przy­jął imię Jan Paweł II. Podob­nie jak św. Mak­sy­mi­lian oddał się cał­ko­wi­cie w nie­wo­lę Nie­po­ka­la­nej, co wyra­ził w swo­jej dewi­zie bisku­piej: „TOTUS TUUS”.