Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo od redaktora naczelnego „Rycerza Niepokalanej”

Zachę­ca­my do naby­cia jubi­le­uszo­we­go nume­ru „Ryce­rza Nie­po­ka­la­nej”, w cało­ści poświę­co­ne­go powsta­niu Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej. To nie­zwy­kły czas spoj­rze­nia na dzie­ło św. Mak­sy­mi­lia­na z pew­nej per­spek­ty­wy, nie tyl­ko cza­so­wej, ale tak­że ide­olo­gicz­nej. Jest nas na świe­cie ponad 4 milio­ny tych, któ­rzy for­mal­nie wstą­pi­li w sze­re­gi tego poboż­ne­go ruchu. Czte­ro­mi­lio­no­wa armia to już coś zna­czy, jeśli tyl­ko każ­dy rycerz wypeł­nia to, do cze­go się zobo­wią­zał. A zatem do wal­ki dla swej Pani, do wal­ki o zdo­by­cie świa­ta dla Niej. Wte­dy taka armia ma sens. Bo po co ją two­rzyć sko­ro nie ma o co i dla kogo wal­czyć. Św. Mak­sy­mi­lian, pra­cu­jąc i modląc się w Nie­po­ka­la­no­wie, prze­by­wa­jąc w celi obo­zu Auschwitz czy w jakim­kol­wiek innym miej­scu, nigdy nie tra­cił z oczu tego nad­rzęd­ne­go celu. W obec­nym nume­rze może­my poznać syl­wet­ki zało­ży­cie­li Rycer­stwa, pochy­lić się nad histo­rią domu, w któ­rym 100 lat temu ono powsta­ło, jak rów­nież spoj­rzeć na to, jak dziś funk­cjo­nu­je cha­ry­zmat rycer­ski w świe­cie. Swo­imi reflek­sja­mi podzie­li­li się z nami: Grze­gorz Gór­ny, Bro­ni­sław Wild­ste­in, Win­cen­ty Łaszew­ski, ks. bp Andrzej Dziu­ba i inni. W każ­dym nume­rze znaj­dzie­my bło­go­sła­wień­stwo papie­ża Fran­cisz­ka dla wszyst­kich Czy­tel­ni­ków „Ryce­rza”.

O. Piotr M. Socha OFM­Conv, Redak­tor Naczel­ny „Ryce­rza Nie­po­ka­la­nej”

Warun­ki pre­nu­me­ra­ty: Za pre­nu­me­ra­tę „Ryce­rza Nie­po­ka­la­nej” przyj­mu­je­my dobro­wol­ne ofia­ry, podob­nie jak czy­nił to św. Mak­sy­mi­lian Maria Kol­be. Czy­tel­ni­cy, któ­rych nie stać na opła­ce­nie pre­nu­me­ra­ty, a pra­gną otrzy­my­wać „Ryce­rza Nie­po­ka­la­nej”, powin­ni powia­do­mić nas o tym listow­nie pod koniec każ­de­go roku. Tele­fon: Pol­ska: 46 864 22 08, Zagra­ni­ca: +48 46 864 21 38, e-mail: redakcja@rycerzniepokalnej.pl www.rycerzniepokalnej.pl zakład­ka: PRENUMERATA
JAK ZOSTAĆ RYCERZEM NIEPOKALANEJ?
Skie­ro­wać pisem­ną proś­bę do Cen­trum Naro­do­we­go Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej, skąd zosta­ną prze­sła­ne mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne i dekla­ra­cja. Pre­ze­sem naro­do­wym jest fran­cisz­ka­nin o. Sta­ni­sław Pięt­ka. Cen­trum Naro­do­we Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej, Nie­po­ka­la­nów 96–515 Tere­sin k. Socha­cze­wa, tel. (46) 864 22 39 www.niepokalanow/pl.osrodek-narodowy-mi Ośro­dek For­ma­cyj­ny MI – Nie­po­ka­la­nów – Lasek tel. /fax (46) 861 38 59, www.lasek.niepokalanow.pl
WARUNKI PRZYNALEŻENIA DO MI:
1. ODDAĆ SIĘ CAŁKOWICIE NIEPOKALANEJ JAKO NARZĘDZIE W JEJ MACIERZYŃSKICH RĘKACH.
2. NOSIĆ CUDOWNY MEDALIK
3. WPISAĆ SIĘ DO KSIĘGI MINIEPOKALANOWIE LUBMIEJSCU, GDZIE MI JEST KANONICZNIE ZAŁOŻONA.