Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

LOGIKA BOŻEJ MIŁOŚCI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Miłość Boga spra­wi­ła, że zesłał On na zie­mię swo­je­go jedy­ne­go Syna, co z per­spek­ty­wy ziem­skiej logi­ki mogło­by wyda­wać się nie­roz­trop­ne. Zary­zy­ko­wał swo­im Synem. Dał
jako staw­kę tego ryzy­ka nie tyl­ko życie swo­je­go Syna, ale tak­że wła­sne ojcow­skie cier­pie­nie. Ale zary­zy­ko­wał w imię tej nie­skoń­czo­nej ufno­ści, jaką ma do czło­wie­ka. Logi­ka Bożej miło­ści sta­no­wi wiel­kie wyzwa­nie dla świa­ta, któ­ry tak czę­sto jest wia­ro­łom­ny i któ­ry ucie­ka się do prze­mo­cy zwłasz­cza wobec słab­szych i bez­bron­nych. (…) Obec­nie w prze­strze­ni publicz­nej toczy się szcze­gól­ne zma­ga­nie
o życie nie­na­ro­dzo­nych, nazna­czo­nych cho­ro­bą dzie­ci. Logi­ka tego świa­ta pod­po­wia­da abor­cję, za czym kry­je się nic inne­go, jak zbrod­nie, jakie na nie­win­nych oso­bach wyko­ny­wa­no w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Kil­ka­dzie­siąt lat temu odby­wa­ło się to na ram­pach kole­jo­wych. Dzi­siaj w labo­ra­to­riach. Ale logi­ka jest ta sama i  staw­ka jest podob­na, gdy cho­dzi o życie naszych bra­ci, i gdy cho­dzi o kształt nasze­go czło­wie­czeń­stwa i cywi­li­za­cji (…). Logi­ka miło­ści zachę­ca, by te dzie­ci przy­jąć i oto­czyć jesz­cze więk­szą tro­ską i miło­ścią.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w kate­drze na Wawe­lu, roz­po­czy­na­ją­cej II Mało­pol­ski Marsz „Rodzi­nie i życiu – tak!”, 8 X 2017 r.