Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OBOWIĄZKI UCHODŹCY I MIGRANTA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Kościół na prze­strze­ni wie­ków na wie­le róż­nych spo­so­bów był bli­sko przy „ludziach w dro­dze”. Licz­ne orga­ni­za­cje i pro­gra­my dostar­czy­ły tym oso­bom bez­po­śred­nie­go wspar­cia, zapew­nia­jąc im schro­nie­nie, żyw­ność, opie­kę medycz­ną i pro­gra­my na rzecz pojed­na­nia, jak rów­nież róż­ne for­my rzecz­nic­twa. Tak­że dziś inter­wen­cje Kościo­ła mają na celu stwo­rze­nie uchodź­com, wysie­dleń­com i ofia­rom han­dlu ludź­mi odpo­wied­nich moż­li­wo­ści do zacho­wa­nia ludz­kiej god­no­ści poprzez zapew­nie­nie im pra­cy oraz pomoc w przy­ję­ciu praw i obo­wiąz­ków kra­ju udzie­la­ją­ce­go schro­nie­nia (…) Ze swo­jej stro­ny uchodź­cy i ubie­ga­ją­cy się o azyl mają obo­wiąz­ki
wobec pań­stwa przyj­mu­ją­ce­go, któ­rych muszą prze­strze­gać. Obo­wiąz­kiem uchodź­cy i migran­ta jest sza­cu­nek dla kul­tu­ry i porząd­ku
praw­ne­go pań­stwa, w któ­rym prze­by­wa. Jeśli nie jest w sta­nie się z tego wywią­zać, pań­stwo ma moż­li­wość odmó­wić mu dal­sze­go poby­tu mię­dzy inny­mi przez depor­ta­cje czy relo­ka­cje. (…) Inte­gra­cja nie jest asy­mi­la­cją, któ­ra pro­wa­dzi do znisz­cze­nia albo wyma­za­nia z pamię­ci wła­snej toż­sa­mo­ści kul­tu­ro­wej. Kon­takt z dru­gim czło­wie­kiem
w trak­cie inte­gra­cji pozwa­la raczej odkryć jego „sekret”, otwo­rzyć się na nie­go, aby przy­jąć to, co jest w nim war­to­ścio­we.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji Tygo­dnia
Modlitw za Uchodź­ców, Poznań, 8 X 2017 r