Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OBOWIĄZKI UCHODŹCY I MIGRANTA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Kościół na przestrzeni wieków na wiele różnych sposobów był blisko przy „ludziach w drodze”. Liczne organizacje i programy dostarczyły tym osobom bezpośredniego wsparcia, zapewniając im schronienie, żywność, opiekę medyczną i programy na rzecz pojednania, jak również różne formy rzecznictwa. Także dziś interwencje Kościoła mają na celu stworzenie uchodźcom, wysiedleńcom i ofiarom handlu ludźmi odpowiednich możliwości do zachowania ludzkiej godności poprzez zapewnienie im pracy oraz pomoc w przyjęciu praw i obowiązków kraju udzielającego schronienia (…) Ze swojej strony uchodźcy i ubiegający się o azyl mają obowiązki
wobec państwa przyjmującego, których muszą przestrzegać. Obowiązkiem uchodźcy i migranta jest szacunek dla kultury i porządku
prawnego państwa, w którym przebywa. Jeśli nie jest w stanie się z tego wywiązać, państwo ma możliwość odmówić mu dalszego pobytu między innymi przez deportacje czy relokacje. (…) Integracja nie jest asymilacją, która prowadzi do zniszczenia albo wymazania z pamięci własnej tożsamości kulturowej. Kontakt z drugim człowiekiem
w trakcie integracji pozwala raczej odkryć jego „sekret”, otworzyć się na niego, aby przyjąć to, co jest w nim wartościowe.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji Tygodnia
Modlitw za Uchodźców, Poznań, 8 X 2017 r