Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Iz 45,1.4–6; 1 Tes 1–5b; Mt 22,15–21

ODDAJCIE CEZAROWI TO, CO NALEŻY DO CEZARA,
BOGU TO, CO NALEŻY DO BOGA

Fot. ks. Z. Pytel

Fary­ze­usze ode­szli i nara­dza­li się, jak by pod­chwy­cić Jezu­sa w mowie. Posła­li więc do Nie­go swych uczniów razem ze zwo­len­ni­ka mi Hero­da, aby Mu powie­dzie­li: Nauczy­cie­lu, wie­my, że jesteś praw­do­mów­ny i dro­gi Bożej w praw­dzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zale­ży, bo nie oglą­dasz się na oso­bę ludz­ką. Powiedz nam więc, jak Ci się zda­je? Czy wol­no pła­cić poda­tek Ceza­ro­wi, czy nie? Jezus przej­rzał ich prze­wrot­ność i rzekł: Cze­mu Mnie kusi­cie, obłud­ni­cy? Pokaż­cie Mi mone­tę podat­ko­wą. Przy­nie­śli Mu dena­ra.
On ich zapy­tał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpo­wie­dzie­li: Ceza­ra. Wów­czas rzekł do nich: Oddaj­cie więc Ceza­ro­wi to, co nale­ży do Ceza­ra, a Bogu to, co nale­ży do Boga.
ROZWAŻANIE
„Cze­mu wysta­wia­cie Mnie na pró­bę?”. Tym pyta­niem Jezus obna­żył pokręt­ne zamia­ry fary­ze­uszów i zwo­len­ni­ków Hero­da. Sta­nę­li bowiem obok Jezu­sa bynaj­mniej nie z zamia­rem słu­cha­nia Jego słów. Prze­ciw­nie, przy­szli z zamia­rem skom­pro­mi­to­wa­nia Nauczy­cie­la z Naza­re­tu. To była cynicz­na gra. Podob­nie dziś świat gra z Jezu­sem i Jego ucznia­mi. Zada­je pod­chwy­tli­we pyta­nia, by ośmie­szyć modli­twę, wier­ność mał­żeń­ską, czy­stość i sens pono­sze­nia ofia­ry. Cóż moż­na wte­dy odpo­wie­dzieć? Jezus bro­nił się nicze­go nie ukry­wa­jąc. Odpo­wie­dział jasno nie nisz­cząc niko­go, z nikim nie wal­cząc. I my win­ni­śmy postę­po­wać w ten spo­sób tak­że dziś. Odpo­wie­dzią może być tyl­ko przej­rzy­stość naszych inten­cji, wol­na od jakiej­kol­wiek chę­ci nisz­cze­nia czło­wie­ka, nawet jeśli jest nam nie­przy­ja­zny.

(rs)