Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

BOGACTWO EWANGELII ŚW. JANA (22)

ZBAWIENIE I POTĘPIENIE

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

W jakim stopniu Nikodem rozumiał dwa kolejne słowa, jakie Jezus mu przekazywał, tego nie wiemy. Zapamiętał je i powtórzył Janowi. Ewangelista poznał ich głębię pisząc Apokalipsę. Wtedy już mógł zamieścić rozmowę Jezusa z Nikodemem w swojej Ewangelii, bo dobrze wiedział, o jaką prawdę chodzi: Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego (J 3,17–18). Mamy dwa programy Boga, które znamy z objawienia. Jednym jest program świata doczesnego, który zaczął istnieć w czasie i skończy swe istnienie. Wszystko zmierza do jego końca. Drugi program jest nastawiony na zbawienie ludzi, którzy uwierzą w Jezusa i w miłość, jaką Bóg ich darzy. Słowa zbawienie i potępienie są kluczami do wtajemniczenia w program drugi, i ten, kto ma za sobą drugie narodzenie, nie tylko wie, o co chodzi, ale już uczestniczy w zbawieniu, rozumiejąc tych, którzy w nim nie uczestniczą, bo wybrali potępienie. Nikodem słyszy od Jezusa zdumiewające zdanie: Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. W tej wypowiedzi mamy znane nam już słowo-klucz – świat, i wiemy, że chodzi w nim o ludzi żyjących w grzechu, czyli pod panowaniem szatana, księcia tego świata. To pozwala zrozumieć słowo – zbawienie. Polega ono na wyrwaniu ludzi z niewoli księcia tego świata, który jako ojciec kłamstwa nieustannie zwodzi swoich poddanych. Ma nad nimi wielką władzę, bo skoro dali się okłamać, współpracują z nim, trwają w tym kłamstwie, czyli w iluzji życia doczesnego, i często okłamują innych. Syn Boga nie przybył na ziemię aby potępiać grzeszników, ale aby im otworzyć oczy, by zrozumieli, w jak wielkiej iluzji żyją i zdecydowali się na wejście w świat prawdy. Ten krok jest nazwany zbawieniem. Wejście w świat prawdy jest możliwe tylko przez uwierzenie w Jezusa jako Syna Bożego. Ten, kto w spotkaniu z Nim – a to jako łaska jest ofiarowane każdemu – nie zdecyduje się na zawierzenie, ten zostaje pod panowaniem księcia tego świata, a to nazywa się potępieniem, bo ten książę jest potępiony. Na czym polega życie potępionych? Na dobrowolnej rezygnacji ze spotkania z Jezusem i poddaniu siebie pod rozkazy księcia tego świata. On jest nazwany przez Jezusa Złym, nastawionym na okłamywanie swoich podwładnych. Godzina sądu będzie polegała na odsłonięciu prawdy, po czyjej stronie człowiek się opowiedział. Nie będzie już możliwości zmiany swego pana. Trzeba będzie wziąć na siebie odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje wielu głupich decyzji, które są nieodwracalne. Łaska wiary jest ofiarowana ludziom tylko w czasie. Czas się skończy i zapanuje wieczność, w której nie ma już szans na zmianę swoich decyzji.