Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BROŃCIE KRZYŻA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Pan Jezus w Wie­czer­ni­ku przy­go­to­wy­wał się do począt­ku swo­jej męki. Wła­śnie wte­dy wygło­sił mowę i modli­twę arcy­ka­płań­ską, któ­ra była nie­ja­ko Jego poże­gna­niem. Mówił, że idzie do Ojca szcze­gól­ną dro­gą – dro­gą cier­pie­nia, męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia. Wszyst­ko to sta­no­wi tajem­ni­cę Jego pas­chy, czy­li przej­ścia z tego świa­ta do Ojca. Jezus wie­dział, że tak się musi stać, aby Bóg zesłał na Apo­sto­łów Ducha Świę­te­go – Ducha mocy i praw­dy. Sta­ło się to wte­dy, gdy Apo­sto­ło­wie razem z Mary­ją trwa­li na modli­twie w Wie­czer­ni­ku. Duch Świę­ty cał­ko­wi­cie prze­mie­nia ich ser­ca. Dotąd zalęk­nie­ni, boją­cy się o wła­sne życie, nie­ro­zu­mie­ją­cy po co to wszyst­ko się sta­ło. Naraz dzię­ki Ducho­wi Świę­te­mu rozu­mie­ją, a ich ser­ca są prze­nik­nię­te męstwem i odwa­gą. (…) Broń­cie krzy­ża naj­pierw w waszych ser­cach, a potem wszę­dzie tam, gdzie one są. Na prze­kór świa­tu, któ­ry chce usu­wać krzy­że, zwłasz­cza z prze­strze­ni publicz­nej Euro­py, świa­ta, a tak­że Pol­ski. Trze­ba stać na stra­ży krzy­ża, bo on daje nadzie­ję, że ci wszy­scy, któ­rzy z krzy­żem Pana Nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa łączą swój los, będą sta­wa­li się dobry­mi ludź­mi, dzię­ki któ­rym świat będzie zmie­niał się na lep­sze.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. i sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży z para­fii Zna­le­zie­nia Krzy­ża Świę­te­go w Łaza­nach, 16 X 2017 r.