Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CELEBRACJA EUCHARYSTII

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W Naj­święt­szej Eucha­ry­stii zawie­ra się całe ducho­we dobro Kościo­ła, a mia­no­wi­cie sam Chry­stus, nasza Pas­cha. Spra­wo­wa­nie zaś Eucha­ry­stii jest czyn­no­ścią Chry­stu­sa i Kościo­ła, w któ­rej nasz Pan Jezus Chry­stus, przez posłu­gę kapła­na, ofia­ru­je sie­bie same­go, sub­stan­cjal­nie obec­ne­go pod posta­cia­mi chle­ba i wina, Bogu Ojcu, wier­nym zaś, złą­czo­nym z Nim w Jego Ofie­rze, odda­je sie­bie jako pokarm ducho­wy. Dla­te­go Kościół trosz­czy się o wszyst­kie szcze­gó­ły doty­czą­ce świę­tej cele­bra­cji Eucha­ry­stii, w spo­sób zaś wyjąt­ko­wy trosz­czy się o chleb i wino, aby speł­nia­ły zadość wszyst­kim wyma­ga­niom pra­wa kościel­ne­go, a przez to czy­ni­ły tę cele­bra­cję waż­ną i godzi­wą. Stąd też wypiek hostii był w tra­dy­cji Kościo­ła oto­czo­ny szcze­gól­nym sza­cun­kiem. Czę­sto tej czyn­no­ści towa­rzy­szy­ła modli­twa, a przy­go­to­wu­ją­cy taki chleb mie­li świa­do­mość, że już w pewien spo­sób doty­ka­ją sacrum Eucha­ry­stii. Ten kli­mat bywa utra­co­ny, gdy wypiek hostii sta­je się zwy­kłą dzia­łal­no­ścią prze­my­sło­wą i komer­cyj­ną. Dla­te­go pro­si się wszyst­kich, któ­rzy to zada­nie podej­mu­ją, aby speł­nia­li je z naj­wyż­szym sza­cun­kiem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji jubi­le­uszu 100-lecia opłat­kar­ni Sióstr Paste­rek od Bożej Opatrz­no­ści, Poznań, 8 X 2017 r.