Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Podejmowanie odpowiedzialności za świat

KS. BP DAMIAN MUSKUS OFM BISKUP POMOCNICZY KRAKOWSKI

Wezwa­nie Maryi do modli­twy, poku­ty i nawró­ce­nia brzmi dziś z nową siłą, bo świa­tem wstrzą­sa­ją kolej­ne kon­flik­ty, nasi­la­ją się prze­śla­do­wa­nia i prze­moc, a kon­cep­cja życia, jak­by Boga nie było, spro­wa­dza na ludzi roz­pacz, samot­ność i zobo­jęt­nie­nie. Sto lat po obja­wie­niach Mat­ki Bożej w Fati­mie na nowo powin­na obu­dzić się nasza chrze­ści­jań­ska odpo­wie­dzial­ność za świat, w któ­rym żyje­my. Choć sil­na może być poku­sa zamknię­cia się w bez­piecz­nych ramach wspól­no­ty para­fial­nej, gru­py modli­tew­nej, rodzi­ny czy przy­ja­ciół, z któ­ry­mi razem idzie­my po dro­gach wia­ry, jed­nak nie wol­no nam zapo­mnieć o tym, że jako ucznio­wie Jezu­sa wezwa­ni zosta­li­śmy do współ­pra­cy w zba­wie­niu świa­ta. Jest to zada­nie wykra­cza­ją­ce poza nasze gra­ni­ce, się­ga­ją­ce pery­fe­rii geo­gra­ficz­nych i men­tal­nych, rów­nież tam, gdzie ukry­te są nasze uprze­dze­nia, złe przy­zwy­cza­je­nia i lęki. Prze­kra­cza­nie tych gra­nic i odważ­ne podej­mo­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści za świat – oto misja i powin­ność chrze­ści­jan, któ­rzy wzię­li sobie do ser­ca woła­nie Maryi o modli­twę, nawró­ce­nie i poku­tę. Chrze­ści­ja­nie wezwa­ni są do tego, by sta­wiać Boga w cen­trum swo­ich spraw i codzien­nie modlić się za świat, któ­re­mu wyda­je się, że nie potrze­bu­je ani modli­twy, ani Boga, ani Ewan­ge­lii. Naszą misją jest modli­twa za prze­śla­do­wa­nych z powo­du wia­ry, rasy, innej kul­tu­ry, ale tak­że za tych, któ­rzy są ich prze­śla­dow­ca­mi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Fatim­skiej na Krzep­tów­kach z oka­zji uro­czy­sto­ści wień­czą­cych obcho­dy 100. rocz­ni­cy obja­wień, 15 X 2017 r.