Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Wj 22,20–26; 1 Tes 1,5c–10; Mt 22,34–40

NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE

Fot. ks. Z. Pytel

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
ROZWAŻANIE
Jezus przypomina najważniejsze przykazanie – to przykazanie miłości Boga i bliźniego. Przykazanie określa miarę miłości wobec Boga, mówiąc: całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Jednakże miara serca każdego człowieka i miara ludzkiego umysłu jest inna. Dla jednego miarę tę wyznacza codzienna modlitwa i niedzielna Eucharystia. Dla innego oprócz zwyczajowej modlitwy także nocne czuwania i pielgrzymki. Dla jeszcze innego będą to dzieła miłosierdzia. Ostatecznie jednak tym, co decyduje o wielkości miłości jest czystość intencji i spójność z całością życia. Pokręcone intencje (nie zawsze widoczne przy pierwszym spojrzeniu) i niespójność z innymi czynami stawiają miłość Boga pod znakiem zapytania. I jeszcze jedno: kilkakrotnie powtórzone słowo „całym” jest wezwaniem do troski o stały postęp w miłości, bo tej nigdy dość.

(rs)