Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Wj 22,20–26; 1 Tes 1,5c–10; Mt 22,34–40

NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE

Fot. ks. Z. Pytel

Gdy fary­ze­usze dowie­dzie­li się, że Jezus zamknął usta sadu­ce­uszom, zebra­li się razem, a jeden z nich, uczo­ny w Pra­wie, zapy­tał wysta­wia­jąc Go na pró­bę: Nauczy­cie­lu, któ­re przy­ka­za­nie w Pra­wie jest naj­więk­sze? On mu odpo­wie­dział: „Będziesz miło­wał Pana Boga swe­go całym swo­im ser­cem, całą swo­ją duszą i całym swo­im umy­słem”. To jest naj­więk­sze i pierw­sze przy­ka­za­nie. Dru­gie podob­ne jest do nie­go: „Będziesz miło­wał swe­go bliź­nie­go jak sie­bie same­go”. Na tych dwóch przy­ka­za­niach opie­ra się całe Pra­wo i Pro­ro­cy.
ROZWAŻANIE
Jezus przy­po­mi­na naj­waż­niej­sze przy­ka­za­nie – to przy­ka­za­nie miło­ści Boga i bliź­nie­go. Przy­ka­za­nie okre­śla mia­rę miło­ści wobec Boga, mówiąc: całym ser­cem, całą duszą, całym umy­słem. Jed­nak­że mia­ra ser­ca każ­de­go czło­wie­ka i mia­ra ludz­kie­go umy­słu jest inna. Dla jed­ne­go mia­rę tę wyzna­cza codzien­na modli­twa i nie­dziel­na Eucha­ry­stia. Dla inne­go oprócz zwy­cza­jo­wej modli­twy tak­że noc­ne czu­wa­nia i piel­grzym­ki. Dla jesz­cze inne­go będą to dzie­ła miło­sier­dzia. Osta­tecz­nie jed­nak tym, co decy­du­je o wiel­ko­ści miło­ści jest czy­stość inten­cji i spój­ność z cało­ścią życia. Pokrę­co­ne inten­cje (nie zawsze widocz­ne przy pierw­szym spoj­rze­niu) i nie­spój­ność z inny­mi czy­na­mi sta­wia­ją miłość Boga pod zna­kiem zapy­ta­nia. I jesz­cze jed­no: kil­ka­krot­nie powtó­rzo­ne sło­wo „całym” jest wezwa­niem do tro­ski o sta­ły postęp w miło­ści, bo tej nigdy dość.

(rs)