Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DOBRY PASTERZ NA WZÓR CHRYSTUSA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Paliusz, utka­ny z weł­ny owie­czek i nakła­da­ny na ramio­na metro­po­li­ty, sym­bo­li­zu­je tro­skę paste­rza, któ­ry – na wzór Chry­stu­sa – ma być dobrym paste­rzem wobec powie­rzo­nej sobie owczar­ni. Ma ją chro­nić przed nie­bez­pie­czeń­stwa­mi i umac­niać. Owce sła­be ma brać na swo­je ramio­na i nieść na bez­piecz­ne, zie­lo­ne pastwi­ska, do źró­deł wody żywej. Ma się trosz­czyć o każ­dą owcę, zwłasz­cza o tę naj­mniej­szą i naj­słab­szą, któ­rej bez­bron­no­ścią się wzru­szył, tak­że o tę, któ­rą odna­lazł po dłu­gim cza­sie bole­snych poszu­ki­wań i któ­rą wła­śnie dla­te­go tak bar­dzo poko­chał. Pasterz ma ją nieść na swych ramio­nach i kochać w takim świe­cie, jaki jest, i pośród oko­licz­no­ści, jakie wyzna­czył mu czas. Swą posłu­gę paster­ską wypeł­nia pośród zma­gań, zarów­no zewnętrz­nych, jak i wewnętrz­nych, wobec któ­rych posta­wił go Bóg. Kształt paliu­sza i wyszy­te na weł­nia­nej tka­ni­nie krzy­że mówią o goto­wo­ści paste­rza do zło­że­nia za owce tak­że ofia­ry naj­wyż­szej, ofia­ry swe­go życia. (…) Dobry pasterz na wzór Chry­stu­sa, Jedy­ne­go i Naj­wyż­sze­go Paste­rza, nie­ustan­nie upo­mi­na się o miej­sce Boga we współ­cze­snym świe­cie. Czy­ni to „w porę i nie w porę”. Odda­je swo­je życie za owce wła­śnie po to, aby one mogły pozo­stać do koń­ca Chry­stu­so­wy­mi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na Mszy św., pod­czas któ­rej Nun­cjusz Apo­stol­ski Salva­to­re Pen­nac­chio nało­żył paliusz Metro­po­li­cie Kra­kow­skie­mu, Kra­ków, 22 paź­dzier­ni­ka 2017 r.