Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CELEM JEST PRAWDA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Co jest celem uni­wer­sy­te­tu kato­lic­kie­go? Tym celem jest praw­da. Wszel­ka kul­tu­ra uni­wer­sy­tec­ka bie­rze swój począ­tek z czło­wie­cze­go pra­gnie­nia pozna­nia praw­dy. Cel każ­dej auten­tycz­nej wyż­szej uczel­ni kry­je się wła­śnie w pra­gnie­niu pozna­nia isto­ty rze­czy, odkry­cia jej ukry­tej natu­ry oraz nazwa­nia jej po imie­niu. Tego rodza­ju pra­gnie­nie nada­je bada­niom nauko­wym ich god­ność i wiel­kość. (…) Praw­da wią­że się naj­pierw z widze­niem, rozu­mie­niem, z teo­rią – jak ją nazy­wa tra­dy­cja grec­ka – choć praw­da nigdy nie jest wyłącz­nie teo­re­tycz­na. Celem pozna­nia praw­dy jest pozna­nie dobra. Praw­da spra­wia, że sta­je­my się dobrzy. Zwy­czaj­na wie­dza nas zasmu­ca – mawiał św. Augu­styn. Fak­tycz­nie, kto gro­ma­dzi zwy­kłą wie­dzę o tym, co dzie­je się w świe­cie osta­tecz­nie popa­da w smu­tek. Od tego smut­ku ratu­je nas tyl­ko świa­do­mość tego, iż celem pozna­nia praw­dy jest pozna­nie dobra. Auten­tycz­na służ­ba praw­dzie kie­ru­je nas ku dobru. Praw­da doma­ga się tego, aby­śmy sta­li się dobrzy. A zatem czło­wiek nauki nie będzie two­rzył idei, dzieł, wytwo­rów tech­ni­ki i sztu­ki bez pyta­nia się o dobro czło­wie­ka. Raczej będzie doj­rza­le iden­ty­fi­ko­wał praw­dę i odpo­wie­dzial­nie wska­zy­wał na dobro.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji jubi­le­uszu 100-lecia inau­gu­ra­cji Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go, Lublin, 15 X 2017 r.