Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

SZUKAJMY DRÓG DO MŁODYCH

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Rok temu prze­ży­wa­li­śmy Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Księ­ża dosko­na­le wie­dzą, jak wiel­ki poten­cjał w więk­szo­ści para­fii zro­dził się, gdy cho­dzi o moż­li­wość przy­cią­gnię­cia mło­dych ludzi do Kościo­ła. Nie tyl­ko przy­cią­gnię­cia, ale wyzwo­le­nia tej Bożej ener­gii, któ­ra w nich jest i któ­ra musi być za wszel­ką cenę dalej pobu­dza­na, jeśli chce­my dalej z nadzie­ją patrzeć na przy­szłość Kościo­ła. To będzie mia­ło wpływ tak­że na życie reli­gij­ne w innych czę­ściach nasze­go kon­ty­nen­tu. Tro­ska o dusz­pa­ster­stwo mło­dych ści­śle wią­że się ze sta­ra­niem o nowe powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne. (…) Bierz­mo­wa­nie nie jest poże­gna­niem mło­dych z Kościo­łem, choć zapew­ne wie­lu z nich ma wła­śnie takie podej­ście. Są zmo­bi­li­zo­wa­ni, żeby do tego sakra­men­tu przy­stą­pić, a potem zni­ka­ją z Kościo­ła. Po jakimś cza­sie część wra­ca i to bar­dzo bole­sne zja­wi­sko. Musi­my szu­kać wszyst­kich moż­li­wych dróg do mło­dych, aby ich dro­gi sta­ły się dro­ga­mi Kościo­ła, co wię­cej – żeby ich dro­gi pro­wa­dzi­ły do Kościo­ła, zwłasz­cza w każ­dą nie­dzie­lę. Bez Chry­stu­sa i bez życia sakra­men­tal­ne­go, zwią­za­ne­go z samy­mi fun­da­men­ta­mi wyra­ża­ją­cy­mi się tak­że w Deka­lo­gu trud­no myśleć z nadzie­ją o przy­szło­ści.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas paź­dzier­ni­ko­wej kon­gre­ga­cji rejo­no­wej w Nowym Tar­gu