Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek usta­no­wił XXXIII Nie­dzie­lę Zwy­kłą, któ­ra w tym roku przy­pa­da 19 listo­pa­da, Świa­to­wym Dniem Ubo­gich. (…) Sześć­set lat temu św. Jan z Kęt, wykła­dow­ca Aka­de­mii Kra­kow­skiej zapo­cząt­ko­wał zwy­czaj wpro­wa­dza­nia do pro­fe­sor­skie­go refek­ta­rza ubo­gie­go spo­tka­ne­go na Ryn­ku w Kra­ko­wie. Na sło­wa pau­per venit sto­łow­ni­cy powstaw­szy odpo­wia­da­li: Chri­stus venit. Śla­da­mi XV-wiecz­nych świę­tych miło­sier­dzia: Jadwi­gi Kró­lo­wej, Jana z Kęt, Szy­mo­na z Lip­ni­cy, poszedł Słu­ga Boży Piotr Skar­ga zakła­da­jąc w Kra­ko­wie w 1584 roku „Brac­two Miło­sier­dzia Boga­ro­dzi­ce”, naj­star­szą pol­ską orga­ni­za­cję wspie­ra­ją­cą wszyst­kich ubo­gich, zna­ną obec­nie jako Arcy­brac­two Miło­sier­dzia. (…) Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek (…) w orę­dziu na Świa­to­wy Dzień Ubo­gich przy­po­mi­na, że „jeste­śmy wezwa­ni do wycią­gnię­cia ręki do bied­nych, do spo­tka­nia się z nimi, popa­trze­nia im w oczy, przy­tu­le­nia, aby poczu­li cie­pło miło­ści, któ­ra prze­ła­mu­je krąg samot­no­ści. Ich ręka wycią­gnię­ta w naszą stro­nę jest rów­nież zapro­sze­niem do wyj­ścia z naszych pew­no­ści i wygód, i do roz­po­zna­nia war­to­ści, któ­rą ubó­stwo ma samo w sobie”.

Frag­ment Listu Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go na 1. Świa­to­wy Dzień Ubo­gich, listo­pad 2017 r.