Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ISTOTĄ MĘCZEŃSTWA JEST TRUDNA WIERNOŚĆ CHRYSTUSOWI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Męczeń­stwo jest szcze­gól­ną for­mą reali­za­cji powszech­ne­go obo­wiąz­ku uczniów Chry­stu­sa: naśla­do­wa­nia Go w przyj­mo­wa­niu krzy­ża. Krzyż Chry­stu­sa jest Bożą odpo­wie­dzią na zwy­cię­stwo, jakie sza­tan odniósł nad nami, dopro­wa­dza­jąc nas do grze­chu. Sza­ta­no­wi uda­ło się oddzie­lić czło­wie­ka od Boga i w kon­se­kwen­cji odse­pa­ro­wać nas od sie­bie i prze­ciw­sta­wić sobie nawza­jem. Naśla­do­wa­nie Chry­stu­sa w nie­sie­niu krzy­ża pole­ga wła­śnie na tym; na trwa­niu w miło­ści do Boga i bliź­nich na świe­cie mniej lub wię­cej zde­for­mo­wa­nym wsku­tek róż­nych zwy­cięstw odnie­sio­nych nad ludź­mi przez sza­ta­na. Do tego trwa­nia zobo­wią­za­li­śmy się wszy­scy przez fakt przy­ję­cia Chrztu. Isto­tą męczeń­stwa nie jest więc dozna­wa­nie prze­śla­do­wań czy nawet śmier­ci za to, że jest się chrze­ści­ja­ni­nem. Isto­tą męczeń­stwa jest trud­na wier­ność Chry­stu­so­wi. Zno­sze­nie prze­śla­do­wań i utra­pień jest ceną tej wier­no­ści, a nie­raz rów­nież jej dro­gą. Męczeń­stwo jest zatem wyra­zem i owo­cem ludz­kiej wol­no­ści, wol­no­ści oczysz­czo­nej, umoc­nio­nej i roz­świe­tlo­nej łaską.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le pw. św. Jana Bosko w Lubo­niu, 5 XI 2017 r.