Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (47)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus daje nam przy­po­wieść o talen­tach (Mt 25,14–30). Dziś sło­wem „talent” okre­śla­my szcze­gól­ne uzdol­nie­nia w jakiejś dzie­dzi­nie. W cza­sach Chry­stu­sa „talent” był jed­nost­ką płat­ni­czą. W przy­po­wie­ści talent ozna­cza wszel­kie dobra, natu­ral­ne i nad­przy­ro­dzo­ne, któ­re otrzy­mu­je­my od Boga. Talen­tem jest nasze życie, cia­ło i dusza nie­śmier­tel­na, wia­ra, czas, jakim dys­po­nu­je­my, powo­ła­nie, dobra mate­rial­ne i ducho­we. Szcze­gól­nym „talen­tem” jest mał­żo­nek, dla rodzi­ców – dzie­ci. „Trud­nym talen­tem” jest cier­pie­nie, ducho­we i cie­le­sne. Przy­po­wieść pod­kre­śla, że każ­dy czło­wiek otrzy­mu­je róż­ne dary. Za te dary jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni przed Bogiem, przed inny­mi ludź­mi i przed samym sobą. Gdy dobrze korzy­sta­my z otrzy­ma­nych od Boga darów, roz­wi­ja­my się, uświę­ca­my, wiel­bi­my Boga. Z naszych darów, pomna­ża­nych przez nas, korzy­sta­ją bliź­ni. Roz­li­cze­nie z całe­go życia nastą­pi w chwi­li śmier­ci i na koń­cu świa­ta. Ale w cią­gu życia wie­le razy zasta­na­wia­my się, jak korzy­sta­my z darów, któ­re otrzy­ma­li­śmy od Boga, mię­dzy inny­mi w rodzi­nie.
Doko­nu­je się to, gdy przy­stę­pu­je­my do spo­wie­dzi, w nie­dzie­lę, a dobrze – jeśli rachu­nek sumie­nia robi­my każ­dy dzień wie­czo­rem. Taki rachu­nek ma miej­sce czę­sto w rodzi­nie. Nie­kie­dy jest to deli­kat­ne zwró­ce­nie uwa­gi, cza­sem – upo­mnie­nie pro­wa­dzą­ce do kłót­ni. Potrzeb­na jest mobi­li­za­cja, szcze­gól­nie dzie­ci, by uczy­ły się obo­wiąz­ko­wo­ści, sys­te­ma­tycz­no­ści w domu, w szko­le. Biblij­nym talen­tem jest to, co otrzy­ma­li­śmy od minio­nych poko­leń. Korzy­sta­nie z dóbr mate­rial­nych, kul­tu­ral­nych i ducho­wych jest wyra­zem wdzięcz­no­ści. Naszą wdzięcz­ność wyra­ża­my wobec zmar­łych, szcze­gól­nie z rodzi­ny, przez modli­twę, Eucha­ry­stię, ofia­ro­wa­nie odpu­stów. „Jeśli śmierć jest czymś potęż­nym, to jak śmierć potęż­na jest miłość” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 255.
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Roze­znaj­my swo­je, biblij­ne talen­ty i poma­gaj­my wciąż je roze­zna­wać oraz roz­wi­jać bli­skim w rodzi­nie.