Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO JANA TYRANOWSKIEGO

Boże, Ty wybra­łeś Jana Tyra­now­skie­go, aby wśród swo­ich świec­kich współ­bra­ci stał się apo­sto­łem Różań­ca świę­te­go i wska­zy­wał im tajem­ni­ce nasze­go zba­wie­nia; pro­si­my Cię, otocz chwa­łą Two­je­go słu­gę, a nam pozwól go naśla­do­wać w dawa­niu świa­dec­twa o Tobie.
Pokor­nie bła­gam Cię, Boże, udziel mi za wsta­wien­nic­twem słu­gi Twe­go Jana Tyra­now­skie­go, tej łaski, o któ­rą Cię teraz szcze­gól­nie pro­szę. Amen.
Ojcze Nasz…
Zdro­waś Mary­jo…
Chwa­ła Ojcu…
O łaskach otrzy­manych za przy­czy­ną Słu­gi Boże­go Jana Tyra­now­skie­go pro­si­my powia­do­mić Para­fię św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Kra­ko­wie.
Para­fia św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki
ul. Kon­fe­de­rac­ka 6
30–306 Kra­ków tel. 12 269 16 18
e-mail: debniki@sdb.krakow.pl