Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W DRODZE NA OŁTARZE

HEROICZNOŚĆ CNÓT JANA TYRANOWSKIEGO

W pamię­ci miesz­kań­ców Kra­ko­wa w spo­sób szcze­gól­ny zapi­sa­ła się postać Jana Tyra­now­skie­go. Ludzie, któ­rzy mie­li szczę­ście go poznać, byli i są prze­ko­na­ni, że był on czło­wie­kiem o głę­bo­kiej ducho­wo­ści chrze­ści­jań­skiej, reali­zu­ją­cy w spo­sób nad­zwy­czaj­ny powo­ła­nie do świę­to­ści jako apo­stoł mło­dzie­ży. Pro­wa­dząc przy para­fii sale­zjań­skiej na kra­kow­skich Dęb­ni­kach „Żywy Róża­niec”, umiał budzić powo­ła­nia do życia zakon­ne­go i kapłań­skie­go. Przy­czy­nił się tak­że do odkry­cia powo­ła­nia u mło­de­go Karo­la Woj­ty­ły.
Opi­nia świę­to­ści Jana Tyra­now­skie­go, któ­ra trwa­ła po jego śmier­ci, spra­wi­ła, że w latach 1997–2000 został prze­pro­wa­dzo­ny pro­ces kano­nicz­ny o jego życiu i dzia­łal­no­ści, a jesie­nią 2011 roku został zre­da­go­wa­ny doku­ment Posi­tio, czy­li opra­co­wa­nie uza­sad­nia­ją­ce hero­icz­ność życia Słu­gi Boże­go Jana Tyra­now­skie­go. Prze­ko­na­nie o wybit­nym życiu tej
oso­by zosta­ło nie­daw­no ofi­cjal­nie uzna­ne przez Kościół. W dniu 20 stycz­nia 2017 roku waty­kań­ska Kon­gre­ga­cja do Spraw Świę­tych – po ana­li­zie Posi­tio – wyda­ła „Dekret o hero­icz­no­ści cnót w kra­kow­skiej spra­wie beaty­fi­ka­cji i kano­ni­za­cji Słu­gi Boże­go Jana Tyra­now­skie­go, wyznaw­cy (1901–1947)”. Doku­ment ten, pod­pi­sa­ny przez Pre­fek­ta Kon­gre­ga­cji ks. kard. Ange­lo Ama­to oraz Sekre­ta­rza ks. bpa Mar­cel­lo Bar­to­luc­cie­go, stwier­dza uro­czy­ście, iż Jan Tyra­now­ski pod­czas swe­go życia reali­zo­wał w stop­niu hero­icz­nym wszyst­kie cno­ty ludz­kie i chrze­ści­jań­skie. A zatem przy­słu­gu­je mu tytuł
„Czci­god­ny” (łac. Vene­ra­bi­lis). Od tej pory Jana Tyra­now­skie­go nale­ży nazy­wać „Czci­god­nym Słu­gą Bożym”. Ozna­cza to, że moż­na wzy­wać go pry­wat­nie jako orę­dow­ni­ka we wszyst­kich potrze­bach, wypra­sza­jąc za jego pośred­nic­twem wszel­kie potrzeb­ne łaski u Pana Boga. Na pod­kre­śle­nie zasłu­gu­je fakt, że ana­li­za Posi­tio Jana Tyra­now­skie­go
przez Komi­sję Teo­lo­gów, a następ­nie tzw. Komi­sję Kar­dy­na­łów i Bisku­pów, nastą­pi­ła bar­dzo szyb­ko: po oko­ło 5 latach od jej zło­że­nia. Ogło­sze­nie dekre­tu o hero­icz­no­ści cnót Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go Jana Tyra­now­skie­go jest prze­ło­mo­we, potwier­dza bowiem prze­ko­na­nie o świę­to­ści Jana Tyra­now­skie­go – tak żywe pośród wier­nych Kościo­ła kra­kow­skie­go. Jest tak­że wymow­nym świa­dec­twem war­to­ści i jako­ści pra­cy wszyst­kich osób zaan­ga­żo­wa­nych w tę spra­wę, zwłasz­cza sale­zja­nów pro­wa­dzą­cych pro­ces w Kra­ko­wie, a potem w Rzy­mie pod kie­run­kiem postu­la­to­ra spra­wy ks. bpa Enri­co dal Covo­lo. Obec­nie nale­ży się modlić o cud za wsta­wien­nic­twem Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go Jana Tyra­now­skie­go. Gdy on nastą­pi, będzie moż­na przy­stą­pić do sta­ra­nia się o ogło­sze­nie bło­go­sła­wio­nym nasze­go dęb­nic­kie­go kan­dy­da­ta na ołta­rze.

Ks. dr Adam Nyk
Wice­po­stu­la­tor pro­ce­su i autor Posi­tio
Cz. Sł. B. Jana Tyra­now­skie­go