Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DZIEŃ UBOGICH

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Nie powin­ni­śmy myśleć o bied­nych jako o odbior­cach dobrych dzia­łań wolon­ta­riu­szy, któ­rzy czy­nią to raz na tydzień, czy też o doraź­nych gestach dobrej woli z naszej stro­ny, któ­re mają na celu uspo­ko­je­nie nasze­go sumie­nia. Takie doświad­cze­nia, choć nie­raz waż­ne i poży­tecz­ne dla uwraż­li­wie­nia na potrze­by bra­ci oraz dla uka­za­nia nie­spra­wie­dli­wo­ści, któ­re leżą u ich pod­staw, powin­ny nas jed­nak pro­wa­dzić do praw­dzi­we­go spo­tka­nia z ubo­gi­mi, a tak­że do dzie­le­nia się, któ­re powin­no stać się sty­lem nasze­go życia. Modli­twa, postę­po­wa­nie na dro­dze ucznia oraz nawró­ce­nie znaj­du­ją w miło­ści wspól­nej potwier­dze­nie swo­jej auten­tycz­no­ści ewan­ge­licz­nej. Tam też wła­śnie rodzi się radość oraz pokój ducha, ponie­waż doty­ka się wła­sną ręką Cia­ła Chry­stu­sa. Jeśli chce­my napraw­dę spo­tkać Chry­stu­sa, to koniecz­ne jest, aby­śmy dotknę­li się Jego Cia­ła w ranach ubo­gich, w odpo­wie­dzi na Komu­nię sakra­men­tal­ną otrzy­ma­ną w Eucha­ry­stii. Cia­ło Chry­stu­sa, łama­ne pod­czas Świę­tej Litur­gii, pozwa­la nam się odna­leźć przez miłość wspól­ną w obli­czach oraz w oso­bach naj­bied­niej­szych bra­ci i sióstr.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w I Świa­to­wy Dzień Ubo­gich, Poznań, kościół pw. Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la, 19 XI 2017 r.