Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny i liturgiczny. Ten rok będzie poświęcony w duszpasterstwie rozważaniu zdania: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4). Celem różnych działań duszpasterskich będzie odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego, odnowienie świadomości, iż jesteśmy dziećmi Bożymi, ożywienie życia sakramentalnego, odkrycie roli wspólnoty rodzinnej, parafialnej i wspólnoty Kościoła, odkrywanie daru i zadań apostolskich. Ważnym celem tego roku będzie formacja sumienia: Duch Święty przekonuje świat o grzechu (por. J 16,8). Będziemy wracać do
problematyki wolności: „Gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17). Skupiając się na Osobie Ducha Świętego, na owocach Ducha Świętego, trzeba wciąż pamiętać, że dzieła Boga są zawsze dziełami Trzech Boskich Osób. Gdy rozważamy dzieła zbawcze Trzeciej Osoby Boskiej, z wiarą wyznajemy, że Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi i zawsze, we wszystkich dziełach, jest zjednoczony z Ojcem i Synem. Chrystus, Syn Boży wcielony, wysłużył nam dar Ducha Świętego przez Mękę i śmierć krzyżową. Te prawdy będziemy rozważać nawiązując do lektury Pisma Świętego z danej niedzieli. Tak, jak w ubiegłych latach, skupimy się przede wszystkim na powołaniu małżeńskim i rodzinnym, odkrywając na nowo obecność Ducha Świętego w realizacji zadań małżeńskich i rodzicielskich oraz kształtując mądrość, odwagę i pokutę w apostolstwie w rodzinie i przez rodzinę. Ewangelia niedzielna jest wezwaniem do czujności: „Uważajcie i czuwajcie… bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie” (Mk 13,33.35). Czuwać w rodzinie – to znaczy wciąż przyjmować przychodzącego Chrystusa. „On… będzie umacniał was aż do końca” (1 Kor 1,8). Nadzieję budzi prorok Izajasz: „Panie, Tyś naszym Ojcem” (Iz 63,16). Wzywa do pokuty: „My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher” (Iz 64,5). Każdego z nas Psalmista wzywa do modlitwy: „Powróć o Boże… wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę latorośl, chroń tę, którą zasadziła Twa prawica” (Ps 80,15–16).
Propozycja refleksji
Jak przeżyjemy Adwent i Boże Narodzenie, by umocniona została miłość, szczególnie w małżeństwie i rodzinie? Co znaczy „czuwać” nad sobą, nad dziećmi, nad rodziną? Zachęcam do pogłębienia wiedzy teologicznej o Duchu Świętym, np. Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 683–1065; Encyklika św. Jana Pawła II o Duchu Świętym. Zachęcam do współpracy w redagowaniu tych rozważań.