Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

PAMIĄTKA MISTERIUM PASCHALNEGO CHRYSTUSA

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 22 listo­pa­da br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Kon­ty­nu­ując cykl kate­chez na temat Mszy św., może­my zadać sobie pyta­nie: czym wła­ści­wie jest Msza św? Msza św. jest pamiąt­ką miste­rium pas­chal­ne­go Chry­stu­sa. Czy­ni nas ona uczest­ni­ka­mi Jego zwy­cię­stwa nad grze­chem i śmier­cią, nada­jąc peł­ny sens nasze­mu życiu. Z tego wzglę­du, aby zro­zu­mieć war­tość Mszy św., musi­my naj­pierw zro­zu­mieć biblij­ne zna­cze­nie „pamiąt­ki”. Nie jest to „tyl­ko wspo­mi­na­niem wyda­rzeń z prze­szło­ści, lecz gło­sze­niem cudów, jakich Bóg doko­nał dla ludzi. (…) Tak wła­śnie rozu­mie Izra­el swo­je uwol­nie­nie z Egip­tu; za każ­dym razem, gdy obcho­dzi się Pas­chę, wyda­rze­nia Wyj­ścia są uobec­nia­ne w pamię­ci wie­rzą­cych, by według nich kształ­to­wa­li swo­je życie” (KKK, 1363). Jezus Chry­stus swo­ją męką, śmier­cią, zmar­twych­wsta­niem i wnie­bo­wstą­pie­niem dopro­wa­dził Pas­chę do peł­ni. A Msza św. jest pamiąt­ką Jego Pas­chy, Jego „exo­du­su”, któ­re­go dla nas doko­nał, aby nas wypro­wa­dzić z nie­wo­li i wpro­wa­dzić do zie­mi obie­ca­nej życia wiecz­ne­go. Jest nie tyl­ko wspo­mnie­niem, ale czymś wię­cej: jest uobec­nie­niem tego, co wyda­rzy­ło się dwa­dzie­ścia wie­ków temu. Eucha­ry­stia zawsze pro­wa­dzi nas na szczyt zbaw­cze­go dzia­ła­nia Boga: Pan Jezus, sta­jąc się chle­bem łama­nym dla nas, wyle­wa bowiem na nas całe swo­je miło­sier­dzie i swo­ją miłość, jak to uczy­nił na krzy­żu, aby odno­wić nasze ser­ce, naszą egzy­sten­cję i nasz spo­sób odno­sze­nia się do Nie­go i do bra­ci. (…) Poprzez cele­bra­cję eucha­ry­stycz­ną Duch Świę­ty czy­ni nas uczest­ni­ka­mi życia Boże­go, zdol­ne­go prze­mie­nić całą naszą śmier­tel­ną isto­tę. (…) Myślę, że teraz wyraź­niej widać, jak Pas­cha sta­je się obec­na i dzia­ła­ją­ca za każ­dym razem, gdy odpra­wia­my Mszę św., czy­li widać sens pamiąt­ki. Uczest­nic­two w Eucha­ry­stii wpro­wa­dza nas w miste­rium pas­chal­ne Chry­stu­sa, pozwa­la­jąc nam przejść wraz z Nim ze śmier­ci do życia – czy­li Kal­wa­rię. Msza św. jest pono­wie­niem Kal­wa­rii – a nie wido­wi­skiem.