Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

UBÓSTWO OZNACZA SERCE POKORNE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Dla uczniów Chry­stu­sa ubó­stwo jest przede wszyst­kim powo­ła­niem do naśla­do­wa­nia Jezu­sa ubo­gie­go. Jest podą­ża­niem za Nim i z Nim, dro­gą, któ­ra pro­wa­dzi do szczę­śli­wo­ści Kró­le­stwa nie­bie­skie­go. Ubó­stwo ozna­cza ser­ce pokor­ne, któ­re potra­fi zaak­cep­to­wać sie­bie jako ogra­ni­czo­ne i grzesz­ne stwo­rze­nie, aby poko­nać poku­sę wła­snej wszech­mo­cy, któ­ra zwo­dzi nas fał­szy­wą obiet­ni­cą nie­śmier­tel­no­ści. To wła­śnie ubó­stwo stwa­rza warun­ki do nie­skrę­po­wa­ne­go przy­ję­cia odpo­wie­dzial­no­ści oso­bi­stych oraz spo­łecz­nych, pomi­mo wła­snych ogra­ni­czeń, zawie­rza­jąc bli­sko­ści Boga i wspar­ciu Jego łaski. Tak rozu­mia­ne ubó­stwo jest mia­rą, któ­ra pozwa­la oce­nić popraw­ne wyko­rzy­sta­nie dóbr mate­rial­nych, a tak­że umoż­li­wia prze­ży­wa­nie rela­cji i uczuć bez ego­izmu oraz zabor­czo­ści. Nie­ste­ty, w naszych cza­sach, pod­czas gdy uka­zu­je się coraz bar­dziej ewi­dent­ne bez­czel­ne bogac­two zgro­ma­dzo­ne w rękach nie­licz­nych uprzy­wi­le­jo­wa­nych, któ­re­mu czę­sto towa­rzy­szy bez­pra­wie i agre­syw­ne wyko­rzy­sty­wa­nie god­no­ści ludz­kiej, skan­da­lem sta­je się roz­prze­strze­nia­nie się bie­dy na wiel­kie poła­cie spo­łecz­ne na całym świe­cie. Wobec tego sce­na­riu­sza nie moż­na pozo­stać obo­jęt­nym albo, co gor­sza, zre­zy­gno­wa­nym.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w I Świa­to­wy Dzień Ubo­gich, Poznań, kościół pw. Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la, 19 XI 2017 r.