Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Jan Chrzci­ciel dał świa­dec­two o Chry­stu­sie: „Idzie za mną moc­niej­szy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schy­lić i roz­wią­zać rze­myk u Jego san­da­łów. Ja chrzci­łem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świę­tym” (Mk 1,7–8). Pro­rok Jan Chrzci­ciel udzie­lał chrztu w rze­ce Jor­dan. Wie­lu przyj­mo­wa­ło ten znak poko­ry i nawró­ce­nia, „wyzna­jąc przy tym swo­je grze­chy” (Mk 1,5). Wie­le razy, szcze­gól­nie w Adwen­cie, wra­ca­my do słów Iza­ja­sza: „Oto Ja posy­łam wysłań­ca mego przed Tobą; on przy­go­tu­je dro­gę Two­ją… Przy­go­tuj­cie dro­gę Panu, pro­stuj­cie ścież­ki dla Nie­go” (Mk 1,2–3). Zada­nie, któ­re Jan Chrzci­ciel otrzy­mał od Boga, jest naszym powo­ła­niem. Jest to powo­ła­nie każ­de­go z nas z osob­na, ale tak­że wspól­not, któ­re two­rzy­my, w tym – wspól­no­ty mał­żeń­skiej i zakon­nej. W mał­żeń­stwie i rodzi­nie każ­dy indy­wi­du­al­nie pro­stu­je ścież­ki swe­go życia i przyj­mu­je Zba­wi­cie­la, któ­ry przy­cho­dzi. Ale w rodzi­nie doko­nu­je się wspól­no­to­we przy­go­to­wa­nie na przy­ję­cie Pana. Sło­wem, przy­kła­dem, upo­mnie­niem, modli­twą, poku­tą jed­ni dla dru­gich są Janem Chrzci­cie­lem, przy­go­to­wu­ją­cym dro­gę dla przy­cho­dzą­ce­go nie­ustan­nie Chry­stu­sa, Baran­ka Boże­go. To przy­go­to­wa­nie sie­bie i rodzi­ny doko­nu­je się w poko­rze, ale i w mocy Ducha Świę­te­go. Pan przyj­dzie na koń­cu świa­ta, w chwi­li naszej śmier­ci i nie­ustan­nie przy­cho­dzi: „Nie chce bowiem nie­któ­rych zgu­bić, ale wszyst­kich dopro­wa­dzić do nawró­ce­nia” (2 P 3,9). Iza­ja­szo­we sło­wa są peł­ne mocy i nadziei: „Pod­nieś moc­no twój głos… nie bój się… oto Pan, Bóg przy­cho­dzi z mocą… Pan… pasterz gro­ma­dzi… jagnię­ta nosi na swej pier­si, owce kar­mią­ce pro­wa­dzi łagod­nie” (Iz 40,9–11). Psal­mi­sta pod­po­wia­da, w jaki spo­sób wypeł­nić Jezu­so­we zada­nie: „Będę słu­chał tego, co mówi Pan Bóg” (Ps 85,9). „Biblia peł­na jest rodzin, poko­leń, histo­rii miło­ści i kry­zy­sów rodzin­nych, począw­szy od pierw­szej stro­ny… aż do ostat­niej stro­ny, gdzie… poja­wia­ją się zaślu­bi­ny Oblu­bie­ni­cy i Baran­ka” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 8).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Jak może­my pomóc człon­kom rodzin, by pod­da­li się – szcze­gól­nie w Adwen­cie – Ducho­wi Świę­te­mu i byli posłusz­ni temu, co mówi Bóg?