Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Iz 40,1–5.9–11; 2 P 3,8–14; Mk 1,1–8

JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWUJE DROGĘ PANU

Fot. Z. Kiresz­tu­ra

Począ­tek Ewan­ge­lii o Jezu­sie Chry­stu­sie, Synu Bożym. Jak jest napi­sa­ne u pro­ro­ka Iza­ja­sza: Oto Ja posy­łam wysłań­ca mego przed Tobą; on przy­go­tu­je dro­gę Two­ją. Głos woła­ją­ce­go na pusty­ni: Przy­go­tuj­cie dro­gę Panu, pro­stuj­cie ścież­ki dla Nie­go. Wystą­pił Jan Chrzci­ciel na pusty­ni i gło­sił chrzest nawró­ce­nia na odpusz­cze­nie grze­chów. Cią­gnę­ła do nie­go cała judz­ka kra­ina oraz wszy­scy miesz­kań­cy Jero­zo­li­my i przyj­mo­wa­li od nie­go chrzest w rze­ce Jor­da­nie, wyzna­jąc przy tym swe grze­chy. Jan nosił odzie­nie z sier­ści wiel­błą­dziej i pas skó­rza­ny oko­ło bio­der, a żywił się sza­rań­czą i mio­dem leśnym. I tak gło­sił: Idzie za mną moc­niej­szy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schy­lić i roz­wią­zać rze­myk u Jego san­da­łów. Ja chrzci­łem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świę­tym.
ROZWAŻANIE
Słu­cha­my dzi­siej­szych frag­men­tów biblij­nych i oto pada­ją sło­wa: „Począ­tek Ewan­ge­lii Jezu­sa Chry­stu­sa…”. I zaraz nastę­pu­je cytat z pro­ro­ka Iza­ja­sza: „Oto Ja posy­łam wysłań­ca mego przed Tobą; on przy­go­tu­je dro­gę Two­ją”. Znów jeste­śmy u począt­ku. Adwent prze­no­si nas ku począt­kom, a począt­kiem jest zawsze dzia­ła­nie Boga, któ­re zmie­rza ku zba­wie­niu czło­wie­ka. Mamy świa­do­mość licz­nych spraw, któ­re trze­ba wciąż roz­wią­zy­wać. Nie­raz się to uda­je, nie­raz nie znaj­du­je­my żad­ne­go wyj­ścia. Duch Świę­ty tym moc­niej dziś przy­po­mi­na, że dobry począ­tek może być tyl­ko jeden – jest nim czyn Boga ofia­ro­wa­ny czło­wie­ko­wi. Zba­wie­nie rodzi się z myśli Boga. I każ­de roz­wią­za­nie trud­nych sytu­acji rodzi się z myśli Boga. I każ­dy dobry, owoc­ny czyn czło­wie­ka rodzi się z czy­nu Boga. Jeśli o tym zapo­mni­my, wcho­dzi­my w świat pozo­rów: tak powsta­ją pozo­ry sku­tecz­nej pomo­cy, pozo­ry dobrych roz­wią­zań, pozor­ne suk­ce­sy i pozor­ne auto­ry­te­ty. Nie­ste­ty, nie zawsze jest to widocz­ne już dziś. Dla­te­go tym bar­dziej przyj­mij­my dzi­siej­sze poucze­nie: niech u począt­ku wszyst­kie­go, co czy­ni­my, będzie On, nasz Pan, Jego łaska. Jego bło­go­sła­wień­stwo.

(rs)