Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Rady­kal­na prze­mia­na w losie ludzi wie­rzą­cych w Boga doko­na­ła się mocą dzia­ła­ją­ce­go w nich Ducha Świę­te­go. Widać to dobit­nie w dzie­jach tych posta­ci, któ­re zazwy­czaj przy­wo­łu­je­my na pamięć pod­czas każ­de­go prze­ży­wa­ne­go przez Kościół litur­gicz­ne­go okre­su Adwen­tu: w życiu Maryi i Józe­fa, Elż­bie­ty i Zacha­ria­sza. Wszy­scy oni pozwo­li­li napeł­niać się Duchem Świę­tym, pod wpły­wem któ­re­go: Elż­bie­ta bło­go­sła­wi­ła Mary­ję za Jej wia­rę; Zacha­riasz pro­ro­ko­wał, zapo­wia­da­jąc przy­szłe doko­na­nia Jana Chrzci­cie­la jako tego, któ­ry będzie przy­go­to­wy­wał dro­gę dla Pana; Mary­ja śpie­wa­ła Bogu swo­je Magni­fi­cat – „Wiel­bi dusza moja Pana”; Józef zga­dzał się na nie­ła­twą dla sie­bie wolę Naj­wyż­sze­go. Przede wszyst­kim mocą Ducha Świę­te­go Mary­ja poczę­ła Jezu­sa, Syna Boże­go. To wła­śnie wyda­rze­nie w ency­kli­ce Domi­num et vivi­fi­can­tem św. Jan Paweł II okre­ślił „naj­więk­szym dzie­łem, jakie­go doko­nał Duch Świę­ty w dzie­jach stwo­rze­nia i w dzie­jach zba­wie­nia” (DV 50). Tak oto, gdy „nade­szła peł­nia cza­sów” (por. Ga 4,4), dzię­ki ludziom otwar­tym na dzia­ła­nie w sobie Ducha Świę­te­go rodził się Kościół, nowy lud Boga żywe­go.

Frag­ment Listu Paster­skie­go na Adwent 2017