Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

PODRÓŻ APOSTOLSKA DO MJANMYBANGLADESZU

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej w auli Paw­ła VI w Waty­ka­nie, 6 grud­nia br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, Dzi­siaj chciał­bym mówić o podró­ży apo­stol­skiej, któ­rą odby­łem w ostat­nich dniach do Mjan­my i Ban­gla­de­szu. (…) Po raz pierw­szy Następ­ca Pio­tra odwie­dził Mjan­mę, a sta­ło się to wkrót­ce po nawią­za­niu sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych mię­dzy tym kra­jem a Sto­li­cą Apo­stol­ską. (…) Chcia­łem wyra­zić bli­skość Chry­stu­sa i Kościo­ła wobec ludu, któ­ry cier­piał z powo­du kon­flik­tów i repre­sji, a któ­ry teraz powo­li zdą­ża w kie­run­ku nowej sytu­acji wol­no­ści i poko­ju. W naro­dzie tym głę­bo­ko zako­rze­nio­na jest reli­gia bud­dyj­ska z jej zasa­da­mi ducho­wy­mi i etycz­ny­mi, a chrze­ści­ja­nie są tam obec­ni jako mała trzód­ka i zaczyn kró­le­stwa Boże­go. Z rado­ścią umoc­ni­łem ten żywy i żar­li­wy Kościół w wie­rze i wspól­no­cie, spo­ty­ka­jąc się z bisku­pa­mi kra­ju oraz pod­czas dwóch cele­bra­cji eucha­ry­stycz­nych. Pierw­sza
z nich była spra­wo­wa­na na wiel­kich tere­nach spor­to­wych w cen­trum Ran­gu­nu, a Ewan­ge­lia tego dnia przy­po­mi­na­ła, że prze­śla­do­wa­nia z powo­du wia­ry w Jezu­sa są dla jego uczniów czymś nor­mal­nym, sta­no­wiąc oka­zję do świa­dec­twa, ale „nawet włos z gło­wy im nie zgi­nie” (Łk 21,12–19). Dru­ga Msza św., ostat­ni akt wizy­ty w Mjan­mie, była poświę­co­na mło­dzie­ży będą­cej zna­kiem nadziei i szcze­gól­nym darem Maryi Pan­ny w kate­drze, któ­ra nosi Jej imię. W tych peł­nych rado­ści twa­rzach mło­dych, widzia­łem przy­szłość Azji: przy­szłość, któ­ra nie będzie nale­ża­ła do tych, któ­rzy pro­du­ku­ją broń, ale do tych któ­rzy sie­ją bra­ter­stwo. Tak­że jako znak nadziei poświę­ci­łem kamie­nie węgiel­ne 16 kościo­łów, semi­na­rium i nun­cja­tu­ry. (…) Po opusz­cze­niu Mjan­my poje­cha­łem do Ban­gla­de­szu, gdzie (…) moja wizy­ta – śla­da­mi bło­go­sła­wio­ne­go Paw­ła VI i św. Jana Paw­ła II – wyzna­czy­ła
kolej­ny krok na rzecz posza­no­wa­nia i dia­lo­gu mię­dzy chrze­ści­jań­stwem a isla­mem. (…)
Msza św. odpra­wia­na w histo­rycz­nym par­ku w Dha­ce zosta­ła ubo­ga­co­na świę­ce­nia­mi szes­na­stu kapła­nów – i było to jed­no z naj­bar­dziej zna­mien­nych i rado­snych wyda­rzeń tej podró­ży. Rze­czy­wi­ście zarów­no w Ban­gla­de­szu, jak i w Mjan­mie, a tak­że w innych kra­jach Azji Połu­dnio­wo- Wschod­niej, dzię­ki Bogu nie bra­ku­je powo­łań będą­cych zna­kiem żywych wspól­not, gdzie roz­brzmie­wa głos Pana, wzy­wa­ją­cy, aby za Nim pójść. (…) Odwie­dzi­łem tak­że „Dom Mat­ki Tere­sy”, w któ­rym świę­ta gości­ła, gdy prze­by­wa­ła w tym mie­ście, i któ­ry przyj­mu­je bar­dzo wie­le sie­rot i osób nie­peł­no­spraw­nych. Tam, zgod­nie ze swo­im cha­ry­zma­tem, sio­stry codzien­nie żyją ado­ra­cją i słu­żą Chry­stu­so­wi ubo­gie­mu i cier­pią­ce­mu. I nigdy, prze­nig­dy z ich twa­rzy nie scho­dzi uśmiech. (…) Ostat­nim wyda­rze­niem było spo­tka­nie z mło­dy­mi Ben­gal­czy­ka­mi, peł­ne świa­dectw, pie­śni i tań­ców. Świę­to to uka­za­ło radość Ewan­ge­lii przy­ję­tej przez tę kul­tu­rę; radość owo­cu­ją­ca poświę­ce­niem wie­lu misjo­na­rzy, kate­che­tów i rodzi­ców chrze­ści­jań­skich. Na spo­tka­niu tym obec­ni byli tak­że mło­dzi muzuł­ma­nie oraz wyznaw­cy innych reli­gii: był to znak nadziei dla Ban­gla­de­szu, Azji i całe­go świa­ta.