Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NIE MOŻNA DAĆ SIĘ POCHŁONĄĆ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W przy­pad­ku Iza­ja­sza, kie­dy per­spek­ty­wa przyj­ścia Mesja­sza była bar­dzo odle­gła, liczo­na na wie­ki, pro­rok posłu­gi­wał się meta­fo­rą wzię­tą z kra­jo­bra­zu Pusty­ni Judz­kiej. Dro­ga przez nią nie była łatwa. Wzno­si­ła się i opa­da­ła, była krę­ta, a ponie­waż był to teren pustyn­ny roz­pa­lo­ny w cią­gu dnia i zim­ny nocą, tru­dy wędrów­ki przez pusty­nię były tym bar­dziej zna­czą­ce. Cho­dzi­ło o to, by przy­go­to­wać Bogu dro­gę do serc ludz­kich, gdzie nie będzie ani wznie­sień, ani opa­da­ją­cych tere­nów, ani krę­tej ście­ży­ny – żeby była pro­sta, by Bóg mógł od razu tra­fić do ludz­kich serc. (…) Dla­te­go ten czas naszych przy­go­to­wań musi być wypeł­nio­ny nawró­ce­niem i poku­tą. Mówi­my o tych tak waż­nych dla każ­de­go z nas spra­wach ocze­ki­wa­nia, zda­jąc sobie spra­wę, że ten czas jest tak­że okre­sem kupo­wa­nia pre­zen­tów, przy­go­to­wy­wa­nia wik­tu­ałów, cza­sem też szcze­gól­nej komer­cji bożo­na­ro­dze­nio­wej, któ­ra w jakiejś mie­rze nie pozwa­la nam wnik­nąć w isto­tę tego, co ma nadejść. Nie moż­na dać się pochło­nąć przez to zabie­ga­nie, któ­re spra­wia, że spra­wy istot­ne gdzieś giną z hory­zon­tu nasze­go myśle­nia i postę­po­wa­nia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. dla Kra­kow­skiej Kon­gre­ga­cji Kupiec­kiej, kościół św. Bar­ba­ry w Kra­ko­wie, 10 XII 2017 r.