Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

LEPIEJ POZNAĆ DUCHA ŚWIĘTEGO

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Wraz z Adwen­tem roz­po­czy­na­my też nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski, któ­re­go hasłem są sło­wa zaczerp­nię­te z Dzie­jów Apo­stol­skich: „Jeste­śmy napeł­nie­ni Duchem Świę­tym”. Po czte­rech latach, pod­czas któ­rych roz­wa­ża­li­śmy tajem­ni­cę Chrztu świę­te­go i świę­to­wa­li­śmy 1050. rocz­ni­cę Chrztu Pol­ski, teraz pra­gnie­my – w gło­sze­niu sło­wa Boże­go, w kate­che­zie i cele­bra­cjach litur­gicz­nych – bar­dziej się sku­pić na pozna­wa­niu Ducha Świę­te­go, któ­ry jest naj­więk­szym darem Chry­stu­sa dla Jego uczniów. Trze­ba, aby­śmy pamię­ta­li, że przez łaskę Chrztu świę­te­go sta­li­śmy się świą­ty­nią Ducha Świę­te­go i w kon­se­kwen­cji narzę­dziem Jego dzia­ła­nia i oddzia­ły­wa­nia w świe­cie. (…) Pro­gram dusz­pa­ster­ski – poma­ga­jąc nam lepiej poznać Ducha Świę­te­go i Jego dzia­ła­nie – zwró­ci naszą uwa­gę rów­nież na sakra­ment Bierz­mo­wa­nia, któ­ry – wraz z Chrztem i Eucha­ry­stią – nale­ży do sakra­men­tów wta­jem­ni­cze­nia chrze­ści­jań­skie­go. (…) Pra­gnie­my, aby reali­za­cja pro­gra­mu dusz­pa­ster­skie­go przy­czy­ni­ła się do sumien­ne­go wypeł­nie­nia – w każ­dej para­fii naszej archi­die­ce­zji – wska­zań doty­czą­cych przy­go­to­wa­nia mło­dych do przy­ję­cia sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia.

Frag­ment Listu Paster­skie­go na Adwent 2017