Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

MSZA ŚW. TWORZY NIEDZIELĘ CHRZEŚCIJAŃSKĄ!

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej w auli Paw­ła VI w Waty­ka­nie, 13 grud­nia br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, Podej­mu­jąc na nowo cykl kate­chez o Mszy świę­tej dzi­siaj zada­je­my sobie pyta­nie: dla­cze­go trze­ba w nie­dzie­le iść na Mszę? Nie­dziel­na cele­bra­cja Eucha­ry­stii znaj­du­je się w cen­trum życia Kościo­ła (por. Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go, n. 2177). My, chrze­ści­ja­nie idzie­my w nie­dzie­lę na Mszę św., aby spo­tkać zmar­twych­wsta­łe­go Pana, czy raczej pozwo­lić, aby On nas spo­tkał, aby słu­chać Jego Sło­wa, kar­mić się przy Jego sto­le i w ten spo­sób sta­wać się Kościo­łem, czy­li Jego Mistycz­nym Cia­łem żyją­cym dziś w świe­cie. (…) Nie­dzie­la jest dla nas dniem świę­tym, uświę­co­nym przez cele­bra­cję eucha­ry­stycz­ną będą­cą żywą obec­no­ścią Pana mię­dzy nami i dla nas. Zatem to wła­śnie Msza św. two­rzy nie­dzie­lę chrze­ści­jań­ską! Cóż to dla chrze­ści­ja­ni­na za nie­dzie­la, w któ­rej bra­ku­je spo­tka­nia z Panem? (…) Nie­dziel­ne powstrzy­ma­nie się od pra­cy nie ist­nia­ło w pierw­szych wie­kach: jest spe­cy­ficz­nym wkła­dem chrze­ści­jań­stwa. (…) Bez Chry­stu­sa jeste­śmy ska­za­ni na opa­no­wa­nie przez znu­że­nie dnia powsze­dnie­go, wraz ze zmar­twie­nia­mi i lękiem przed jutrem. Nie­dziel­ne spo­tka­nie z Panem daje nam siłę do życia dniem dzi­siej­szym z ufno­ścią i odwa­gą oraz podą­ża­nia naprzód z nadzieją.Eucharystyczna komu­nia z Jezu­sem  zmar­twych­wsta­łym i żyją­cym na wie­ki jest zapo­wie­dzią nie­dzie­li, któ­ra nie zna kre­su, kie­dy nie będzie już tru­du ani bólu, ani żało­by czy łez, ale tyl­ko radość życia w peł­ni i na zawsze z Panem. (…) Nie idzie­my na Mszę świę­tą, aby dać coś Bogu, ale aby otrzy­mać od Nie­go to, cze­go napraw­dę potrze­bu­je­my. (…) Pod­su­mo­wu­jąc – dla­cze­go trze­ba iść na Mszę św. w nie­dzie­le? Nie wystar­czy odpo­wie­dzieć, że jest to przy­ka­za­nie Kościo­ła. Choć poma­ga to strzec jego war­to­ści, to samo nie wystar­cza. My, chrze­ści­ja­nie musi­my uczest­ni­czyć w nie­dziel­nej Mszy św., ponie­waż tyl­ko dzię­ki łasce Jezu­sa, z Jego żywą obec­no­ścią w nas i mię­dzy nami, może­my wypeł­niać Jego przy­ka­za­nie, i w ten spo­sób być Jego wia­ry­god­ny­mi świad­ka­mi.