Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

AKTUALNOŚĆ DZIEDZICTWA PRYMASA II RP

PRZYSPORZYŁ CHWAŁY KOŚCIOŁOWI I ROZGŁOSU POLSCE

W LIŚCIE DO KAPŁANÓW I WIERNYCHOKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN KS. KARD. AUGUSTA HLONDA, ÓWCZESNY PRYMAS POLSKI JÓZEF KARD. GLEMP ZŁOŻYŁ BARDZO WYMOWNE ŚWIADECTWO O SWOIMWIELKIM POPRZEDNIKU NA PRYMASOWSKIEJ STOLICY, [KTÓRY] BEZ RESZTY ODDAŁ SIĘ SPRAWIE BUDOWANIA KRÓLESTWA CHRYSTUSOWEGODUSZACH WIERNYCH KATOLICKIEJ POLSKI”.

Modli­twa kard. A. Hlon­da uwiecz­nio­na
na histo­rycz­nej foto­gra­fii…

W SŁUŻBIE BOGAOJCZYZNY

Kar­dy­nał Hlond zna­ny całe­mu świa­tu kato­lic­kie­mu z róż­nych ofi­cjal­nych wystą­pień, zwłasz­cza jako trzy­krot­ny legat papie­ży Piu­sa XI i Piu­sa XII na Kon­gre­sie Eucha­ry­stycz­nym i Chry­stu­sa Kró­la, opie­kun pol­skie­go wychodź­stwa, zało­ży­ciel Towa­rzy­stwa Chry­stu­so­we­go dla Polo­nii Zagra­nicz­nej, ini­cja­tor Akcji Kato­lic­kiej w Pol­sce w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym, nie­ustra­szo­ny obroń­ca i rzecz­nik Naro­du pol­skie­go w cza­sie II woj­ny świa­to­wej, i wresz­cie już po woj­nie restau­ra­tor Kościo­ła tak strasz­li­wie doświad­czo­ne­go przez

Fot. Arch. Red. „Miłujcie się!
…i w dzie­le sztu­ki. Frag­ment spi­żo­we­go pomni­ka Pry­ma­sa. Bazy­li­ka Archi­ka­te­dral­na pw. śś. Ap Pio­tra i Paw­ła w Pozna­niu, 1964.

oku­pan­ta oraz twór­ca orga­ni­za­cji kościel­nej na Zie­miach Zachod­nich i Pół­noc­nych, wiel­ki czci­ciel Bogu­ro­dzi­cy Dzie­wi­cy, któ­rej oddał w opie­kę Naród pol­ski 8 wrze­śnia 1946 r., a na łożu śmier­ci wie­ścił Jej osta­tecz­ne zwy­cię­stwo w naszej Ojczyź­nie, dobrze zasłu­żył się spra­wie Bożej i naro­do­wej, wszedł­szy w dzie­je nasze­go Kościo­ła i Pol­ski z aure­olą chwa­ły i porę­czo­nym pra­wem do wdzięcz­no­ści poko­leń. Cha­rak­te­ry­stycz­ny roz­mach apo­stol­skich ini­cja­tyw i dzieł Wiel­kie­go Pry­ma­sa Pol­ski w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym i po woj­nie, mają­cych jedy­nie na celu dobro Kościo­ła, Naro­du i dusz nie­śmier­tel­nych, zna­lazł tak­że swo­isty wyraz w jego naj­róż­niej­szych enun­cja­cjach [wypo­wie­dziach], jak listy paster­skie, prze­mó­wie­nia orę­dzia, ode­zwy i inne pisma – waż­nych i zasad­ni­czych dla tych spraw i zagad­nień, któ­re nur­tu­ją duszę Pola­ka i kato­li­ka, tak­że w obec­nej chwi­li.

Józef kard. Glemp, Pry­mas Pol­ski, Gnie­zno, 10 paź­dzier­ni­ka 1981 i War­sza­wa, 19 lute­go 1988