Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

CZASY SALEZJAŃSKIE (1893 – 1922)

Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI

Ks. Michał Rua, prze­ło­żo­ny gene­ral­ny sale­zja­nów po św. Janie Bosko, dziś bło­go­sła­wio­ny

W wie­ku 12 lat August, wraz ze star­szym bra­tem Igna­cym, wyje­chał do gim­na­zjum sale­zjań­skie­go pod Tury­nem, a w czte­ry lata póź­niej wstą­pił w sze­re­gi ducho­wych synów św. Jana Bosko. Jako kle­ryk-semi­na­rzy­sta stu­dio­wał na papie­skim Uni­wer­sy­te­cie Gre­go­riań­skim w Rzy­mie, uzy­sku­jąc w 1900 r. dok­to­rat na wydzia­le filo­zo­ficz­nym. W tym samym roku został wysła­ny przez prze­ło­żo­nych zakon­nych do orga­ni­zu­ją­ce­go się, pierw­sze­go zakła­du sale­zjań­skie­go w Oświę­ci­miu, w któ­rym był nauczy­cie­lem i wycho­waw­cą. Rów­no­cze­śnie poma­gał w reda­go­wa­niu pol­skiej wer­sji „Wia­do­mo­ści Sale­zjań­skich” i bro­szur reli­gij­nych, a tak­że przy­go­to­wy­wał się do sta­nu kapłań­skie­go, ucząc się teo­lo­gii i zda­jąc egza­mi­ny w kra­kow­skiej
Stro­na tytu­ło­wa pol­skiej edy­cji „Wia­do­mo­ści Sale­zjań­skich”, 1897, nr 1.

kurii bisku­piej. Świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 23 wrze­śnia 1905 r. z rąk ks. bp. Ana­to­la Nowa­ka w koście­le Sióstr Wizy­tek. Mszę św. pry­mi­cyj­ną odpra­wił w Oświę­ci­miu, dokąd przy­je­cha­li rodzi­ce i krew­ni. Przez kolej­ne dwa lata uzu­peł­niał swo­je stu­dia z zakre­su lite­ra­tu­ry pol­skiej na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim i we Lwo­wie oraz był kape­la­nem w schro­ni­sku dla mło­dzie­ży im. księ­cia A. Lubo­mir­skie­go w Kra­ko­wie. Przez następ­ne dwa lata kie­ro­wał nową pla­ców­ką sale­zjań­ską w Prze­my­ślu na Zasa­niu.
W STOLICY AUSTRII
Od 1909 r., przez kolej­ne 13 lat pra­co­wał w Wied­niu jako dyrek­tor sale­zjań­skie­go zakła­du wycho­waw­cze­go, peł­niąc m.in. nie­zmier­nie odpo­wie­dzial­ną funk­cję inspek­to­ra (pro­win­cja­ła), po ery­go­wa­niu 1 grud­nia 1919 r. nowej, roz­le­głej pro­win­cji austriac­ko-nie­miec­ko-węgier­skiej z sie­dzi­bą w Wied­niu. Dzia­łał tak­że wśród licz­nej tam­tej­szej Polo­nii. Tu tak­że poznał i zaprzy­jaź­nił się z Achil­le Rat­tim, przy­szłym papie­żem Piu­sem XI.