Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

DZIECIŃSTWO I WCZESNA MŁODOŚĆ (1881–1893)

DOM RODZINNY

August Józef Hlond uro­dził się 5 lip­ca 1881 r. w małej wio­sce Brzęcz­ko­wi­ce koło Mysło­wic (dziś ich dziel­ni­ca) na pol­skim Gór­nym Ślą­sku, nale­żą­cym od 100 lat do Prus. Pocho­dził z wie­lo­dziet­nej rodzi­ny pra­cow­ni­ka kole­jo­we­go. Rodzi­ce – Jan i Maria wycho­wy­wa­li swo­ich dwa­na­ścio­ro dzie­ci w bogo­boj­nej i pra­co­wi­tej atmos­fe­rze ubo­gie­go domu. Potra­fi­li im wpo­ić takie zale­ty jak: dokład­ność, punk­tu­al­ność, sumien­ność, uczci­wość, a nade wszyst­ko poboż­ność i umi­ło­wa­nie Ojczy­zny. Czwo­ro z rodzeń­stwa wstą­pi­ło w sze­re­gi Towa­rzy­stwa Sale­zjań­skie­go: Igna­cy (póź­niej­szy misjo­narz), August i kolej­no Anto­ni (póź­niej­szy kom­po­zy­tor głów­nie muzy­ki kościel­nej i orga­ni­za­tor szko­ły orga­ni­stow­skiej w Prze­my­ślu) oraz Kle­mens.

Fot. Zbio­ry ks. Sta­ni­sła­wa Kosiń­skie­go SDB

Inskryp­cja na gro­bie rodzi­ców na Cmen­ta­rzu Mysło­wic­kim infor­mu­je: „Jan Hlond i Maria z Imie­lów Hlon­do­wa. Mał­żon­ko­wie reli­gij­ni i cno­tli­wi, wycho­wa­li swe dzie­ci dla Boga i Pol­ski. Zgro­ma­dze­niu Sale­zjań­skie­mu dali czte­rech synów. Ślą­sko­wi pierw­sze­go Bisku­pa, Pol­sce Pry­ma­sa, Kościo­ło­wi Kar­dy­na­ła”. Imię ks. Bosko zna­ne było na Ślą­sku dzię­ki książ­kom, pra­sie kato­lic­kiej i spo­rej rze­szy człon­ków Związ­ku Pomoc­ni­ków Sale­zjań­skich, utrzy­mu­ją­cych żywe kon­tak­ty z ks. Bosko, a potem jego następ­cą, ks. Micha­łem Rua. Sła­wą w kra­ju okry­ło się kapłań­stwo zwłasz­cza ks. Augu­sta z rodu ksią­żąt Czar­to­ry­skich, jed­ne­go z pierw­szych pol­skich sale­zja­nów. Zmar­ły mło­do w opi­nii świę­to­ści, ksią­żę był fun­da­to­rem zakła­du sale­zjań­skie­go dla pol­skich chłop­ców w Lom­bria­sco k. Tury­nu. W roku przy­by­cia Igna­ce­go i Augu­sta do Włoch, do sale­zjań­skiej wspól­no­ty w Tury­nie zgło­si­ło się ok. set­ki mło­dych ludzi ze wszyst­kich trzech zabo­rów na zie­miach pol­skich, z tego poło­wę sta­no­wi­li Ślą­za­cy.