Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W ODRODZONEJ II RP (1922–1939)

RZĄDCA DIECEZJI ŚLĄSKIEJ ARCYBISKUP GNIEZNA I POZNANIA PRYMAS POLSKI

ADMINISTRATOR NAJMŁODSZEJ DIECEZJI ODRODZONEJ POLSKI

Ks. A. Hlond jako administrator apostolski Śląska, 1922

Po ostatecznym ustaleniu granic II RP, 7 listopada 1922 r. ks. August Hlond został mianowany przez papieża Piusa XI administratorem apostolskim polskiej części Górnego Śląska. Wkrótce został jej pierwszym biskupem (1925–1926). Sakrę biskupią otrzymał 3 stycznia 1926 r. z rąk warszawskiego arcybiskupa ks. kard. Aleksandra Kakowskiego. W okresie piastowania tej posługi dał się poznać jako dobry organizator, obrońca zasad wiary, twórca ważnych inicjatyw kościelnych, które sprawiły, że młoda diecezja znalazła się w szeregu najlepiej zorganizowanych i zarządzanych. Założył m.in. do dziś wydawany w Katowicach tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” oraz doprowadził do uroczystej koronacji łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Piekarskiej.
NA SZCZYCIE KOŚCIELNEGO DOSTOJEŃSTWA
Po śmierci ks. kard. Edmunda Dalbora, po nominacji 24 czerwca 1926 r. bp August Hlond objął najstarszą stolicę arcybiskupów gnieźnieńsko-poznańskich. Jak żaden z jego poprzedników na Stolicy św. Wojciecha, odcisnął niezatarte piętno swojej wielkiej osobowości na życiu duchowym Narodu. Nowoczesne metody zarządzania, niezrównane
bogactwo inicjatyw, porywające treścią i pisane pięknym stylem listy pasterskie, imponujące zjazdy i kongresy – budziły ogólny podziw i uznanie. Mając na względzie dobro wielomilionowej emigracji polskiej, dla zaspokojenia jej potrzeb duchowych powołał nowe zgromadzenie zakonne – Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Nadał
niebywały rozmach Akcji Katolickiej. Umiał krzepić i porywać ducha narodowego wizjami wielkiego posłannictwa Polski. W Rzymie był jedną z najbardziej znanych osobistości kolegium kardynalskiego. Uczestniczył w wielu zagranicznych kongresach, reprezentując na nich Polskę, jak i samego Piusa XI.