Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W ODRODZONEJ II RP (1922–1939)

RZĄDCA DIECEZJI ŚLĄSKIEJ ARCYBISKUP GNIEZNAPOZNANIA PRYMAS POLSKI

ADMINISTRATOR NAJMŁODSZEJ DIECEZJI ODRODZONEJ POLSKI

Ks. A. Hlond jako admi­ni­stra­tor apo­stol­ski Ślą­ska, 1922

Po osta­tecz­nym usta­le­niu gra­nic II RP, 7 listo­pa­da 1922 r. ks. August Hlond został mia­no­wa­ny przez papie­ża Piu­sa XI admi­ni­stra­to­rem apo­stol­skim pol­skiej czę­ści Gór­ne­go Ślą­ska. Wkrót­ce został jej pierw­szym bisku­pem (1925–1926). Sakrę bisku­pią otrzy­mał 3 stycz­nia 1926 r. z rąk war­szaw­skie­go arcy­bi­sku­pa ks. kard. Alek­san­dra Kakow­skie­go. W okre­sie pia­sto­wa­nia tej posłu­gi dał się poznać jako dobry orga­ni­za­tor, obroń­ca zasad wia­ry, twór­ca waż­nych ini­cja­tyw kościel­nych, któ­re spra­wi­ły, że mło­da die­ce­zja zna­la­zła się w sze­re­gu naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­nych i zarzą­dza­nych. Zało­żył m.in. do dziś wyda­wa­ny w Kato­wi­cach tygo­dnik kato­lic­ki „Gość Nie­dziel­ny” oraz dopro­wa­dził do uro­czy­stej koro­na­cji łaska­mi sły­ną­ce­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Pie­kar­skiej.
NA SZCZYCIE KOŚCIELNEGO DOSTOJEŃSTWA
Po śmier­ci ks. kard. Edmun­da Dal­bo­ra, po nomi­na­cji 24 czerw­ca 1926 r. bp August Hlond objął naj­star­szą sto­li­cę arcy­bi­sku­pów gnieź­nień­sko-poznań­skich. Jak żaden z jego poprzed­ni­ków na Sto­li­cy św. Woj­cie­cha, odci­snął nie­za­tar­te pięt­no swo­jej wiel­kiej oso­bo­wo­ści na życiu ducho­wym Naro­du. Nowo­cze­sne meto­dy zarzą­dza­nia, nie­zrów­na­ne
bogac­two ini­cja­tyw, pory­wa­ją­ce tre­ścią i pisa­ne pięk­nym sty­lem listy paster­skie, impo­nu­ją­ce zjaz­dy i kon­gre­sy – budzi­ły ogól­ny podziw i uzna­nie. Mając na wzglę­dzie dobro wie­lo­mi­lio­no­wej emi­gra­cji pol­skiej, dla zaspo­ko­je­nia jej potrzeb ducho­wych powo­łał nowe zgro­ma­dze­nie zakon­ne – Towa­rzy­stwo Chry­stu­so­we dla Polo­nii Zagra­nicz­nej. Nadał
nie­by­wa­ły roz­mach Akcji Kato­lic­kiej. Umiał krze­pić i pory­wać ducha naro­do­we­go wizja­mi wiel­kie­go posłan­nic­twa Pol­ski. W Rzy­mie był jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych oso­bi­sto­ści kole­gium kar­dy­nal­skie­go. Uczest­ni­czył w wie­lu zagra­nicz­nych kon­gre­sach, repre­zen­tu­jąc na nich Pol­skę, jak i same­go Piu­sa XI.