Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

SPOTKANIE Z DZIECIĄTKIEM POBUDZA DO MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Wy, dro­gie druh­ny i dro­dzy dru­ho­wie, na co dzień daje­cie dowód tej odpo­wie­dzial­no­ści za życie dru­gie­go czło­wie­ka, nie­jed­no­krot­nie zapo­mi­na­jąc o tym, że nara­ża­cie wła­sne życie, by bro­nić, poma­gać i rato­wać. Współ­cze­sny świat bar­dzo potrze­bu­je takiej odpo­wie­dzial­no­ści, zwłasz­cza teraz, kie­dy gło­si się pochwa­łę ego­izmu i zapa­trze­nia się w sie­bie. Wy poka­zu­je­cie, co zna­czy być czło­wie­kiem goto­wym, by odpo­wie­dzieć na wezwa­nie, biec z pomo­cą, nie­kie­dy zapo­mi­nać o tym, co chcia­ło­by się w tym momen­cie dla sie­bie. (…) Życzę wam wraż­li­wo­ści, któ­ra roz­sze­rza się na zatro­ska­nie o życie każ­de­go czło­wie­ka od momen­tu jego poczę­cia aż do chwi­li natu­ral­nej śmier­ci. Życzę, aby­ście w wie­czór wigi­lij­ny, kie­dy weź­mie­cie do ręki nie­ska­la­ny swą bie­lą opła­tek i będzie­cie prze­ka­zy­wa­li sobie nawza­jem naj­lep­sze życze­nia, nie wsty­dzi­li się łez wzru­sze­nia. Nie bój­cie się drżą­ce­go gło­su. To wszyst­ko mówi, jak bli­ski jest wam Pan Bóg, któ­ry naro­dził się w Betle­jem po to, by nas swo­ją Boską miło­ścią ubo­ga­cić i dźwi­gnąć nas na szczy­ty nasze­go czło­wie­czeń­stwa.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas spo­tka­nia opłat­ko­we­go z mało­pol­ską Stra­żą Pożar­ną, Kra­ków, 14 XII 2017 r.