Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

O PROJEKCIEZATRZYMAJ ABORCJĘ”

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Podob­nie jak życie Jezu­sa, tak też każ­de „życie ludz­kie – uczy ency­kli­ka Evan­ge­lium vitae – jest świę­te i nie­na­ru­szal­ne w każ­dej chwi­li swe­go ist­nie­nia, tak­że w fazie począt­ko­wej, któ­ra poprze­dza naro­dzi­ny. Czło­wiek już w łonie mat­ki nale­ży do Boga, bo Ten, któ­ry wszyst­ko prze­ni­ka i zna, two­rzy go i kształ­tu­je swo­imi ręko­ma, widzi go, gdy jest jesz­cze małym, bez­kształt­nym embrio­nem i potra­fi w nim dostrzec doro­słe­go czło­wie­ka, któ­rym sta­nie się on w przy­szło­ści i któ­re­go dni są już poli­czo­ne, a powo­ła­nie już zapi­sa­ne w księ­dze żywo­ta”. W tym sen­sie, kon­kret­nym kro­kiem w dobrym kie­run­ku jest szla­chet­na ini­cja­ty­wa oby­wa­tel­ska „Zatrzy­maj abor­cję”, któ­ra nam uświa­da­mia, iż abor­cyj­ne prze­pi­sy usta­wy z dnia 7 stycz­nia 1993 r. o pla­no­wa­niu rodzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i warun­kach dopusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży, dys­kry­mi­nu­ją dzie­ci poczę­te, u któ­rych zacho­dzi podej­rze­nie cho­ro­by lub ryzy­ko nie­peł­no­spraw­no­ści. Tę ini­cja­ty­wę popar­ło 830 tys. oby­wa­te­li. Wyra­żam nadzie­ję, że wła­dze pań­stwo­we – bez zbęd­nej zwło­ki – podej­mą dzia­ła­nia mają­ce na celu reali­za­cję zawar­te­go w pro­jek­cie „Zatrzy­maj abor­cję” postu­la­tu wyeli­mi­no­wa­nia z pol­skie­go porząd­ku praw­ne­go moż­li­wo­ści pozba­wie­nia życia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka, u któ­re­go podej­rze­wa­ne jest wystę­po­wa­nie cho­ro­by lub nie­peł­no­spraw­no­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w 5. rocz­ni­cę usta­no­wie­nia Sank­tu­arium Świę­to­ści Życia, Poznań, kościół pw. Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, 12 XII 2017 r.