Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM (5)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W okre­sie Boże­go Naro­dze­nia odda­je­my cześć Świę­tej Rodzi­nie z Naza­re­tu. Prze­ży­wa­jąc na modli­twie, śpie­wa­jąc kolę­dy, umac­nia­jąc miłość ku bliź­nie­mu, przy­czy­nia­my się do łago­dze­nia napięć, kon­flik­tów w rodzi­nie. Tylu mał­żon­ków, rodzin oży­wia miłość do współ­mał­żon­ka, dzie­ci, rodzi­ców, teściów – przy sto­le wigi­lij­nym, w cza­sie Paster­ki, pochy­la­jąc się nad Dzie­cię­ciem Jezus, zło­żo­nym w żłób­ku. Czas Boże­go Naro­dze­nia koń­czy się w świę­to Chrztu Pana Jezu­sa, choć wie­lu śpie­wa kolę­dy do świę­ta Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Jan Chrzci­ciel przy­go­to­wy­wał naród wybra­ny na przyj­ście Chry­stu­sa. Wzy­wał do nawró­ce­nia i udzie­lał zna­ku poku­ty w Jor­da­nie, chrzcił tych, któ­rzy wyzna­wa­li swo­je grze­chy, sły­sząc wezwa­nie, aby przy­go­to­wa­li dro­gę dla Pana. O chrzest Jano­wy pro­sił Pan Jezus. Św. Jan Chrzci­ciel zgo­dził się wypeł­nić proś­bę Pana Jezu­sa. W cza­sie chrztu Bóg obja­wił tajem­ni­cę swe­go Bóstwa. Ojciec obja­wił, kim jest Chry­stus: „Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w Tobie mam upodo­ba­nie” (Mk 1,11). Duch Świę­ty „jak gołę­bi­ca” zstą­pił na przyj­mu­ją­ce­go chrzest Chry­stu­sa (por. Mk 1,10). Czas Adwen­tu, czas Boże­go Naro­dze­nia jest wiel­ką szan­są dla mał­żeństw i rodzin, aby odno­wi­li łaskę sakra­men­tu mał­żeń­stwa, przy­się­gę zło­żo­ną przed ołta­rzem oraz jed­ność mał­żeń­ską i rodzin­ną, któ­ra wciąż wyma­ga oczysz­cze­nia i umoc­nie­nia. Chrzest Pana Jezu­sa w Jor­da­nie poma­ga nam prze­żyć wła­sny, sakra­men­tal­ny
chrzest, któ­ry pole­cił udzie­lać Zba­wi­ciel Zmar­twych­wsta­ły, odcho­dząc do Ojca. Wspo­mi­na­jąc chrzest, swój, współ­mał­żon­ka, dzie­ci, dzię­ku­je­my za dar dzie­cięc­twa Boże­go, za to, że jeste­śmy brać­mi, sio­stra­mi Chry­stu­sa i świą­ty­nią Ducha Świę­te­go, cząst­ką Kościo­ła, a rodzi­na jest Domo­wym Kościo­łem. Chrzest Pana Jezu­sa przy­po­mi­na rodzi­com, aby nie odkła­da­li zbyt­nio chrztu swe­go dziec­ka, poma­ga też prze­ży­wać swo­ją odpo­wie­dzial­ność za nie­wie­rzą­ce­go, czy nie­ochrz­czo­ne­go mał­żon­ka. „W rado­ściach ich miło­ści i życia rodzin­ne­go daje im już tutaj przed­smak uczty Godów Baran­ka” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 73).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
W dniu Chrztu Pań­skie­go przy­po­mnieć sobie i bli­skiej oso­bie datę Chrztu świę­te­go
(lub posta­no­wić, że posta­ra­my się poznać tę datę i o niej pamię­tać).