Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

KOLEJNYROK PAŃSKI”

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Moment przyj­ścia Chry­stu­sa na świat stał się rów­no­cze­śnie chwi­lą, w któ­rej naj­bar­dziej przej­mu­ją­co obja­wi­ło się wobec nas miło­sier­dzie Boże. Prze­cież peł­nia cza­su nasta­ła wła­śnie po to, aby­śmy nie byli już wię­cej nie­wol­ni­ka­mi grze­chu, lecz syna­mi i dzie­dzi­ca­mi Boga. Świad­kiem tego sta­ła się „sekre­tar­ka Boże­go miło­sier­dzia”, św. Fau­sty­na Kowal­ska. Kie­dy zaczy­na­ła ona ostat­ni rok swe­go życia, tak oto opi­sy­wa­ła prze­łom 1937 i 1938 roku: „Kie­dy wybi­ła dwu­na­sta godzi­na, dusza moja pogrą­ży­ła się w głęb­szym sku­pie­niu i usły­sza­łam głos w duszy: nie bój się, dzie­cię Moje, nie jesteś sama, walcz śmia­ło, bo wspie­ra cię ramię Moje, walcz o dusz zba­wie­nie, zachę­ca­jąc je do ufno­ści w Moje miło­sier­dzie, bo to two­je zada­nie w tym i przy­szłym życiu”. Pro­śmy Boga, aby cały Nowy 2018 Rok upły­nął w świa­do­mo­ści, że jest to kolej­ny „Rok Pań­ski” i że do Pana nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa cał­ko­wi­cie powin­ni­śmy nale­żeć. Aby był to dla każ­dej i każ­de­go z nas rok wzru­sza­ją­cych i przej­mu­ją­cych doświad­czeń tego, jak bez­mier­ne jest miło­sier­dzie Boże dla wszyst­kich, któ­rzy w Jezu­sie, Panu naszym, tego miło­sier­dzia upa­tru­ją.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki, Kra­ków, 1 I 2018 r.