Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: 1 Sm 3,3b–10.19; 1 Kor 6,13c–15a.17–20; J 1,35–42

POWOŁANIE PIERWSZYCH UCZNIÓW

Jan stał wraz z dwo­ma swo­imi ucznia­mi i gdy zoba­czył prze­cho­dzą­ce­go Jezu­sa, rzekł: Oto Bara­nek Boży. Dwaj ucznio­wie usły­sze­li, jak mówił, i poszli za Jezu­sem. Jezus zaś odwró­ciw­szy się i ujrzaw­szy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Cze­go szu­ka­cie? Oni powie­dzie­li do Nie­go: Rab­bi, to zna­czy: Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz? Odpo­wie­dział im: Chodź­cie, a zoba­czy­cie. Poszli więc i zoba­czy­li, gdzie miesz­ka, i tego dnia pozo­sta­li u Nie­go. Było to oko­ło godzi­ny dzie­sią­tej. Jed­nym z dwóch, któ­rzy to usły­sze­li od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szy­mo­na Pio­tra. Ten spo­tkał naj­pierw swe­go bra­ta i rzekł do nie­go: Zna­leź­li­śmy Mesja­sza, to zna­czy: Chry­stu­sa. I przy­pro­wa­dził go do Jezu­sa. A Jezus wej­rzaw­szy na nie­go rzekł: Ty jesteś Szy­mon, syn Jana, ty będziesz się nazy­wał Kefas, to zna­czy: Piotr.
ROZWAŻANIE
Ewan­ge­li­sta Jan wspo­mi­na chwi­lę, w któ­rej został uczniem Jezu­sa. To dzię­ki pro­ro­ko­wi znad Jor­da­nu zwró­cił uwa­gę na Jezu­sa z Naza­re­tu. Zain­try­go­wa­ny stwier­dze­niem: „Oto Bara­nek Boży” poszedł spraw­dzić, kim jest czło­wiek, na któ­re­go wska­zał pro­rok. Nie była to jed­nak decy­zja przy­pad­ko­wa, nie była prze­ja­wem chwi­lo­wej emo­cji, nie zosta­ła też pod­ję­ta w atmos­fe­rze zbio­ro­wej eufo­rii. Jan, któ­ry już wcze­śniej uznał auto­ry­tet Jana Chrzci­cie­la, teraz poszedł za wska­za­niem swe­go nauczy­cie­la. Bo doj­rza­łe decy­zje mogą poja­wić się szyb­ko, jeśli wyra­sta­ją z doj­rza­łej oso­bo­wo­ści.

(rs)