Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ABYŚCIE UWIERZYLI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Stwo­rzo­ny przez Boga świat mówi o Bogu. Trze­ba to odczy­tać i trze­ba z tego wycią­gnąć wła­ści­we kon­se­kwen­cje. Oto prze­sła­nie dzi­siej­sze­go dnia, oto woła­nie rado­sne, naj­pierw Kościo­ła, że Pan się obja­wił swo­je­mu ludo­wi. Pan się obja­wił wszyst­kim ludziom – i poga­nom i Żydom, i od nich wszyst­kich ocze­ku­je, aby usły­szaw­szy głos (…), poszli na spo­tka­nie Boga, któ­ry już jest i któ­ry się już obja­wił, i któ­ry
chce spo­tkać się z tymi wszyst­ki­mi, któ­rych do ist­nie­nia powo­łał.
Według Nie­go, czas Kościo­ła to kolej­ne wie­ki gło­sze­nia świa­tu
cią­gle tej samej praw­dy, że naro­dził się Zba­wi­ciel, któ­rym jest Mesjasz Pan. Trze­ba zatem, aby­ście w to uwie­rzy­li. Tę praw­dę przy­ję­li i według niej sto­so­wa­li wasz spo­sób myśle­nia i postę­po­wa­nia. To z nie­zmier­ną mocą z poko­le­nia na poko­le­nie gło­si Kościół. Ale są tak­że te siły w świe­cie, któ­re były, są i zapew­ne będą czy­ni­ły wszyst­ko, aby­śmy pozo­sta­wa­li w kra­inie mro­ków. Aby­śmy tak, jak owa Jero­zo­li­ma z Hero­dem, pozo­sta­li głu­si na obec­ność Boga pośród nas. (…) Wszy­scy w jakiejś mie­rze nakła­da­jąc na gło­wy koro­ny chce­my iść razem z owy­mi mędr­ca­mi ze Wscho­du, by upaść przed Dzie­ciąt­kiem i zło­żyć Mu pokłon i uznać w Nim Boga – i tym prze­sła­niem nazna­czać chrze­ści­jań­ską codzien­ność.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, Kra­ków, 6 I 2018 r.