Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WEZWANI DO BUDOWANIA POKOJU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Chrze­ści­ja­nie świec­cy – będąc ucznia­mi Jezu­sa, „Księ­cia Poko­ju” – są wezwa­ni do reali­za­cji mesjań­skie­go zada­nia budo­wa­nia poko­ju tak w swo­im wnę­trzu jak i na zewnątrz sie­bie, „staw­szy się na swój spo­sób uczest­ni­ka­mi kapłań­skie­go, pro­roc­kie­go i kró­lew­skie­go urzę­du Chry­stu­so­we­go”. Pokój wewnętrz­ny, spo­kój sumie­nia, roz­po­czy­na się od usu­nię­cia grze­chu ze swe­go ser­ca. Tego czło­wiek nie jest zdol­ny osią­gnąć swo­imi wła­sny­mi siła­mi. Uczy­nił to Chry­stus, usu­wa­jąc głów­ną przy­czy­nę wewnętrz­ne­go nie­po­ko­ju, jaką jest grzech. To On wziął grze­chy całe­go świa­ta na sie­bie, „zło­żył Bogu god­ne zadość­uczy­nie­nie za nie, stwo­rzył bez­cen­ny skarb swo­ich zasług, a po Zmar­twych­wsta­niu sto­su­je te zasłu­gi do poszcze­gól­nych dusz przez usta­no­wie­nie Sakra­men­tu Poku­ty, w któ­rym kon­ty­nu­uje się dzie­ło Odku­pie­nia i będzie się kon­ty­nu­owa­ło aż do skoń­cze­nia świa­ta. To jest jed­no z naj­więk­szych dzieł miło­sier­dzia Boże­go”. Pokój zewnętrz­ny z kolei jest osią­gal­ny tyl­ko wte­dy, gdy budu­je się go w opar­ciu o zasa­dę praw­dy, wol­no­ści, miło­ści i spra­wie­dli­wo­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kate­drze Poznań­skiej, 25 XII 2017 r.