Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WEZWANI DO BUDOWANIA POKOJU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Chrześcijanie świeccy – będąc uczniami Jezusa, „Księcia Pokoju” – są wezwani do realizacji mesjańskiego zadania budowania pokoju tak w swoim wnętrzu jak i na zewnątrz siebie, „stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego”. Pokój wewnętrzny, spokój sumienia, rozpoczyna się od usunięcia grzechu ze swego serca. Tego człowiek nie jest zdolny osiągnąć swoimi własnymi siłami. Uczynił to Chrystus, usuwając główną przyczynę wewnętrznego niepokoju, jaką jest grzech. To On wziął grzechy całego świata na siebie, „złożył Bogu godne zadośćuczynienie za nie, stworzył bezcenny skarb swoich zasług, a po Zmartwychwstaniu stosuje te zasługi do poszczególnych dusz przez ustanowienie Sakramentu Pokuty, w którym kontynuuje się dzieło Odkupienia i będzie się kontynuowało aż do skończenia świata. To jest jedno z największych dzieł miłosierdzia Bożego”. Pokój zewnętrzny z kolei jest osiągalny tylko wtedy, gdy buduje się go w oparciu o zasadę prawdy, wolności, miłości i sprawiedliwości.

Fragment homilii wygłoszonej w Katedrze Poznańskiej, 25 XII 2017 r.