Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA: Jon 3,1–5.10; 1 Kor 7,29–31; Mk 1,14–20

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

Gdy Jan został uwię­zio­ny, przy­szedł Jezus do Gali­lei i gło­sił Ewan­ge­lię Bożą. Mówił: Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię. Prze­cho­dząc obok Jezio­ra Gali­lej­skie­go, ujrzał Szy­mo­na i bra­ta Szy­mo­no­we­go, Andrze­ja, jak zarzu­ca­li sieć w jezio­ro; byli bowiem ryba­ka­mi. Jezus rzekł do nich: Pójdź­cie za Mną, a spra­wię, że się sta­nie­cie ryba­ka­mi ludzi. I natych­miast zosta­wi­li sie­ci i poszli za Nim. Idąc nie­co dalej, ujrzał Jaku­ba, syna Zebe­de­usza, i bra­ta jego, Jana, któ­rzy też byli w łodzi i napra­wia­li sie­ci. Zaraz ich powo­łał, a oni zosta­wi­li ojca swe­go, Zebe­de­usza, razem z najem­ni­ka­mi w łodzi i poszli za Nim.
ROZWAŻANIE
To, co wyda­je się być zamie­sza­niem, bo nazna­czo­ne jest nagły­mi zwro­ta­mi akcji, wymu­szo­ny­mi przez zewnętrz­ne oko­licz­no­ści, oka­zu­je się być zna­kiem porząd­ku, któ­ry dopie­ro z cza­sem odkry­wa­my. Gdy Świę­ta Rodzi­na ucie­ka­ła do Egip­tu, moż­na było ulec wra­że­niu, że to despe­rac­ka pró­ba rato­wa­nia życia małe­go Jezu­sa. Z cza­sem oka­za­ło się, że w tym wyda­rze­niu reali­zu­je się pro­roc­two sprzed lat. Gdy uwię­zio­ny zosta­je Jan Chrzci­ciel, Jezus usu­wa się do Gali­lei. I znów nie była to uciecz­ka, lecz speł­nie­nie pro­ro­czej zapo­wie­dzi. Nie­ja­sno­ści, wręcz ciem­no­ści okry­wa­ją­ce trud­ne oko­licz­no­ści nasze­go życia, nie­ko­niecz­nie taki­mi są w oczach Boga. Co dziś pozo­sta­je nie­ja­sne, po latach może oka­zać się zro­zu­mia­łe. Co dziś rodzi ból, z cza­sem może oka­zać się bło­go­sła­wień­stwem. Co dziś wyda­je się być bez sen­su, kie­dyś może oka­zać się czymś waż­nym i potrzeb­nym.

(rs)