Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

W PRZYSZŁOŚĆ Z CHRZEŚCIJAŃSKĄ NADZIEJĄ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Mówiąc o pomo­cy uchodź­com war­to się odwo­łać do słów papie­ża Fran­cisz­ka, skie­ro­wa­nych do Kor­pu­su Dyplo­ma­tycz­ne­go 8 stycz­nia. Z jed­nej stro­ny musi być goto­wość przy­ję­cia, a z dru­giej to, co papież pod­kre­śla z wiel­ką mocą – odpo­wie­dzial­ność rzą­dzą­cych za wła­sne pań­stwa i naro­dy. I nie moż­na tutaj postę­po­wać jak nie­roz­sąd­ny budow­ni­czy z Chry­stu­so­wej Ewan­ge­lii, któ­ry źle obli­czył wydat­ki, a wie­ży w kon­se­kwen­cji zbu­do­wać nie zdo­łał. Obec­nie w Pol­sce prze­by­wa już ponad milion migran­tów i uchodź­ców, głów­nie ze Wscho­du. Musi­my zda­wać sobie spra­wę, że trze­ba im zapew­nić god­ne przy­ję­cie, spra­wie­dli­wą pra­cę, pła­cę i posza­no­wa­nie. Wie­my, że na szczę­ście nie ma w Pol­sce pod tym wzglę­dem napięć i trud­no­ści, ale Miłość świad­czo­na innym sama sta­je się wiel­kim Bożym darem, któ­ry może tym bar­dziej pogłę­biać miłość i wza­jem­ny sza­cu­nek mał­żon­ków i wszyst­kich człon­ków rodzi­ny. Budo­wa­ne na fun­da­men­cie Chry­stu­sa mał­żeń­stwa i rodzi­ny są ze swej natu­ry nasta­wio­ne na przy­szłość i patrzą na nią z chrze­ści­jań­ską nadzie­ją.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. poprze­dza­ją­cej spo­tka­nie
opłat­ko­we Wydzia­łu Dusz­pa­ster­stwa Rodzin, Kra­ków, 14 I 2018 r.